Zarządzenie Rektora PG w związku ze stanem epidemii

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PG nr 1/2021 z 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenie zasad dotyczących kształcenia, w tym w trybie zdalnym, przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pkt. 13, 14 i 15.

  • (..) Student o nieobecności powiadamia dziekanat, doktorant powiadamia dziekanat lub sekretariat szkoły doktorskiej.
  • (...)  przełożony lub odpowiedni dziekan ustala listę osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. Za bezpośredni kontakt uważa się przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 z inną osobą w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut.
  • Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak wymienione w pkt. 11, zobowiązuje się do: a) niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni oraz do powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku, b) skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

 Prosimy również o zapoznanie się z informacją zamieszczoną tutaj.