Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

 

Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska umożliwia pomiar, analizę i ocenę istniejących oraz nowo opracowanych procesów technologicznych w skali ułamkowo technicznej. Ze względu na złożoność procesów chemicznych i zagadnień związanych z ochroną środowiska często występuje konieczność prowadzenia badań w miejscu powstawania odpadów lub prowadzenia procesu produkcyjnego. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano instalację przewoźną reaktora z wirującymi płynami o szerokich możliwościach procesowych, mogącą pracować w agresywnych środowiskach i podwyższonej temperaturze zarówno fazy ciekłej jak i gazowej. Instalacja posiada budowę modułową i może być rozbudowana i wyposażona w dodatkowe urządzenia do realizacji nowych technologii.

 

Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska posiada również stanowiska do analizy procesów chemicznych umożliwiając wnikliwą analizę procesów. Głównym elementem jest kalorymetr reakcyjny czasu rzeczywistego, który pozwala rejestrować i gromadzić dane dotyczące przebiegu reakcji. Umożliwia zastosowanie zarówno reaktorów ciśnieniowych jak i bezciśnieniowych.

Oprogramowanie umożliwia sterowanie pracą reaktora wraz z urządzeniami peryferyjnymi, monitorowanie i bieżącą optymalizację parametrów on-line, m.in. szybkość mieszania, chłodzenie, grzanie, dozowanie reagentów itp. Oprogramowanie automatycznie rejestruje zmiany oraz modyfikuje czynności jednostkowe w procedurze. Daje również możliwość pełnej wizualizacji i obróbki danych. Obsługa komputerowa pozwala śledzić przebieg reakcji chemicznej w kontrolowany i bezpieczny sposób. Dzięki pionowemu i poziomemu ułożeniu sieci czujników rejestracja temperatury odbywa się on-line i w czasie rzeczywistym.

Przeznaczenie:

 • opracowanie syntezy związków organicznych i nieorganicznych z pomiarem on-line efektów cieplnych przemian chemicznych i fizycznych w zakresie temperatur od -50°C do 300°C
 • pomiar ciepła właściwego mieszaniny w trakcie prowadzenia procesu
 • badanie procesu destylacji z możliwością kontroli różnicy temperatur i ilości destylatu z poziomu oprogramowania
 • pomiary termodynamiczne procesów fizyko-chemicznych: kalorymetria przepływowa, kalorymetria czasu rzeczywistego, bezpośredni pomiar ciepła reakcji i ciepła właściwego
 • badania procesu krystalizacji, koagulacji, otrzymywania emulsji, kremów kosmetycznych oraz roztworów białek
 • monitorowanie i optymalizacja procesów, za pomocą pomiaru zmętnienia i zawartości ciał stałych w cieczach, np. do kontroli przyrostu biomasy, procesu krystalizacji i filtracji lub też pomiarów zawartości ciał stałych w procesie oczyszczania wody
 • analiza wymiarów, kształtu, zmian kształtu cząstek oraz ilości cząstek w zawiesinie w czasie rzeczywistym, np. w procesach krystalizacji
 • analiza wymiarów, kształtu, zmian kształtu cząstek oraz ilości cząstek w zawiesinie w czasie rzeczywistym, np. w procesach krystalizacji
 • optymalizacja procesów za pomocą zintegrowania wielu urządzeń pomiarowych (np. kalorymetria + FBRM + IR + systemy dozujące); możliwość zmierzenia zależności przebiegu procesu od warunków prowadzenia poszczególnych etapów procesu w czasie rzeczywistym i ich wpływu na efekt końcowy procesu
 • wyznaczanie parametrów reakcji za pomocą skorelowanych danych (kalorymetria, rozkład wielkości cząstek FBRM, widmo IR, potencjał zeta)
 • opracowanie kontroli przebiegu procesów nowych, tworzenie metod pomiarowych, sterowanie układami dozowania, mieszania
 • określenie efektów cieplnych procesów wysokoenergetycznych
 • badanie, analiza i opracowanie procesów oczyszczania strumieni gazowych z zanieczyszczeń lotnych, ciekłych i stałych oraz operacji i procesów jednostkowych biegnących na granicy faz gaz-ciecz
 • prowadzenie przemian chemicznych z zastosowaniem wysokosprawnych reaktorów SFR w zakresie temperatur od -20°C do 200°C i ciśnień od 0 do 0,2 MPa
 • możliwość prowadzenia wybranych badań terenowych

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Robert Aranowski
► Wyświetl profil na

 

KONTAKT:

czt@pg.edu.pl