prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Email giaro@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/giaro
http://stos.eti.pg.gda.pl/~giaro/

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 236
Numer telefonu (58) 347 24 28
Email giaro@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
Numer telefonu (58) 347 24 28

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Krzysztof Giaro uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki w roku 1997 na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a w 1998 magistra matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. W 1999 roku uzyskał stopień doktora, w 2004 doktora habilitowanego w zakresie informatyki, a w 2014 tytuł profesora nauk technicznych. W latach 2006-2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika katedry Algorytmów i Modelowania Systemów na wydziale ETI PG, a od 2016 jest kierownikiem tej jednostki. Krzysztof Giaro jest autorem kilkudziesięciu artykułów w pismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz trzech monografii, był wykonawcą lub kierownikiem w 11 projektach badawczych (koment: chodzi o tzw. granty), laureatem licznych nagród naukowych m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Tygodnika Polityka „Zostańcie z nami”, nagrody Naukowej Miasta Gdańska o „Młody Heweliusz” w kategorii nauk ścisłych. Pełnił funkcję promotora w czterech sfinalizowanych przewodach doktorskich. Do jego zainteresowań naukowych należą: optymalizacja dyskretna (w szczególności algorytmiczna teoria grafów), badania operacyjne (zwłaszcza szeregowanie zadań), bioinformatyka (np. metody filogenetyki), informatyka kwantowa.

Publikacje


Krzysztof Giaro obtained his Master’s Degree in Computer Science at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology in 1997, and his Master’s Degree in Mathematics at the University of Gdańsk in 1998. He was awarded the degree of doktor (Ph.D.) in 1999 and doktor habilitowany (D.Sc.) in Computer Science in 2004. He was awarded a Professor of Technical Sciences title in 2014. He held the position of Deputy Head of the Department of Algorithms and System Modelling at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology, and since 2016 he has been Head of this Department. Krzysztof Giaro is the author of many publications in national and international journals and three monographs. He was the contractor and manager in 11 scientific research grants. He has been honored with numerous scientific awards, including the scholarship of the Foundation for Polish Science, scholarship of the Polityka weekly Foundation “Zostańcie z nami” (“Stay with Us”), and in the category of science - the City of Gdańsk Young Hevelius Award for Young Scientists. He acted as the supervisor of four finalized doctoral dissertations. His scientific interests include: discrete optimization (algorithmic graph theory in particular), operational research (especially task scheduling), bioinformatics (e.g. phylogenetic methods), quantum information science.

Publications