Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.

Szacowanie niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk.

W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.

Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny.

A. Dzwonkowski – 2018
W niniejszej monografii przedstawiono oryginalne podejście i realizację diagnostyki łożysk silników indukcyjnych przy użyciu metody opartej na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych na obiektach rzeczywistych okazały się zbieżne z wynikami badań symulacyjnych i potwierdziły, że powstanie uszkodzeń łożysk w silniku skutkuje pojawieniem się w widmie mocy chwilowej składowych harmonicznych związanych z częstotliwością charakterystyczną dla określonego typu uszkodzenia łożyska. Przeprowadzone w ramach pracy badania oraz analiza otrzymanych wyników symulacyjnych i eksperymentalnych jednoznacznie potwierdziły zasadność stosowania w diagnostyce łożysk zaproponowanej metody. Opracowana metoda może się przyczynić zarówno do dalszego rozwoju bezinwazyjnych sposobów diagnostyki łożysk, jak i do poprawienia trafności diagnoz uszkodzeń, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obsługi silników indukcyjnych oraz umożliwi zmniejszenie strat finansowych związanych z przestojami awaryjnymi maszyn.

Przyrząd wirtualny do szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej.

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania przyrządu wirtualnego do szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej. Analiza dotyczy układu do diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych metodą, opartą na pomiarze i analizie sygnałów napięcia i prądu pobieranych przez maszynę. Zaprezentowano opracowany do celów szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej przyrząd wirtualny, który do wyznaczania niepewności metodą Typu A wykorzystuje jakobiany macierzy, natomiast do obliczenia niepewności metodą Typu B używa danych, dotyczących dokładności karty akwizycji danych i przetworników. Dokonano także sprawdzenia poprawności działania przyrządu wirtualnego, przedstawiono przykładowe wyniki analiz i porównano je z rezultatami obliczeń wykonanymi przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Evaluation of expanded uncertainty of instantaneous power measurement in a bearing diagnostic system.

The paper presents the issues concerning the estimation of the expanded uncertainty in the system for the diagnosis of rolling bearings, consisting of transducers: voltage and current voltage, which is used for diagnostic bearing motors method based on the measurement and analysis of the instantaneous power signal consumed by the induction motor. It presents the methodology for assessing the measurement uncertainty and presents examples of the results of analyses. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed to diagnose bearings of induction motors by analysis of instantaneous power.

Methodology of estimating temperature measurement uncertainty in a system for endurance tests.

The team consisting of the article authors developed a non-invasive method and a system for measuring temperature during an endurance test. A thermocouple which provided the required accuracy of changes in temperature dynamics measurements was used for the purpose of the required research. The paper presents the methodology for estimating uncertainty of temperature measurement done with the presented system, using a method based on the GUM guide and a comparison with results obtained using the Monte Carlo method.

Novel condition monitoring of induction motor bearings via motor current signature analysis

The paper authors are researching the assessment of bearing conditions in induction motors. The methods developed by the authors are based on measurements and analysis of the motor supply current, which is particularly attractive in the absence of access to the engine. The article provides an overview of selected methods of induction motor bearings diagnostic based on Motor Current Signature Analysis (MCSA). However, there is no solution to date which credibility allows for industrial application. The main problem is the high ratio of disturbance components compared to the useful diagnostic components in the motor current. The author team has developed a methodology which enables introduction of various damage to bearings and also built a test stand enabling a wide range of engine tests with damaged bearings. This has provided the opportunity to compare the results of a large number of damaged bearings in a controlled manner, and also to compare different diagnostic methods. The article presents results of two new studies performed on this test stand, obtained on the basis of instantaneous power measurements and statistical method of signal analysis that have been improved by the authors. Preliminary studies confirm the advantages of these methods. The presented concept has the potential for industry implementation.

Szacowanie niepewności rozszerzonej pomiaru mocy chwilowej w układzie do diagnostyki łożysk

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej w układzie do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano metodologię oceny niepewności pomiarowej i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania układu przeznaczonego do diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych z określoną dokładnością.

Estimation of the uncertainty of the AC/AC transducer output voltage

The paper presents a methodology for estimating uncertainty of voltage transducers processing function, on the example of CYVS411D07 voltage transducers. The analysis was conducted using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the determination of the coverage factor based on the effective number of degrees of freedom (t-Student distribution). The paper also presents example evaluation results of measured voltage uncertainty for a few selected voltage and frequency values.

Estimation of the uncertainty of the LEM CV 3-500 transducers processing function

The paper presents the methodology for estimating uncertainty of a voltage transducer processing function based on the example of LEM CV 3-500 transducer. The analysis was performed using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the Monte Carlo numerical method. The article also presents a comparative analysis of the results of a voltage measurement evaluation done using the Monte Carlo simulation method, and results obtained with the use of the propagation of uncertainty law method, for a few selected voltage and frequency values.