Centrum Badań Zaawansowanych na Politechnice Gdańskiej (z ang. Centre for Advanced Studies), w skórcie “CAS na PG”, jest utworzoną na kampusie jednostką badawczo-rozwojową skoncentrowaną na realizacji projektów z zakresu technologii informatycznych w powiązaniu z globalną biznesową strategią firmy IBM, będącej partnerem CAS. Umocowanie CAS w strukturach Politechniki Gdańskiej daje szanse na współpracę interdyscyplinarnych zespołów, złożonych z pracowników, doktorantów i studentów pochodzących z różnych wydziałów PG oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących ze współpracujących z CAS podmiotów. Takie podejście jest zgodne z dzisiejszymi wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy, w której czołowe miejsce zajmują projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez zespoły osób reprezentujących różne dziedziny. W tym kontekście konieczne staje się budowanie otwartego i przyjaznego środowiska współpracy naukowców i przedstawicieli biznesu w ramach wspólnie realizowanych projektów.

 

Wizją CAS na PG jest stanie się czołowym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Polsce północno-wschodniej w zakresie technologii informatycznych IBM.

 

Stąd też CAS na PG w swojej misji podejmuje się budowania, utrzymania i rozwijania środowiska sprzyjającego wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni a przedstawicielami biznesu. Ma to umożliwiać skuteczną, efektywną i zgodną ze sztuką zarządzania realizację projektów naukowo-badawczych w sektorze nowych technologii, przede wszystkim informatyki i decyzyjnych systemów wsparcia. Za główne cele, jakie wyznaczyli sobie założyciele CAS, uznano:

  • budowanie otwartego i przyjaznego środowiska współpracy z biznesem,
  • uzyskanie statusu wyróżniającej jednostki badawczo-rozwojowej (ang. Research and Development, R&D) rozpoznawalnej na rynku krajowym i zagranicznym,
  • stworzenie środowiska wspierającego indywidualny rozwój pracowników, doktorantów i studentów,
  • rozwój i propagowanie standardów zarządzania projektami.

 

Zgodnie z misją CAS jako miejsca indywidualnego rozwoju pracowników, doktorantów i studentów, założyciele pragną zaprosić do współpracy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli społeczności akademickiej. Wkrótce zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące poszczególnych projektów realizowanych przez CAS.

 

Struktura organizacyjna CAS na PG:

O CAS w mediach


Dziennik Bałtycki

NaTablicy

Gazeta.pl

eGospodarka.pl