Centrum Zaawansowanych Technologii zostało utworzone w wyniku realizacji projektu pn. „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE”.

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Poddziałania: Poddziałanie 1.5.1 "Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych"

Partnerzy: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

Budżet projektu: ok. 24 mln PLN

Udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych: 85%

 

Projekt „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” to wspólna inicjatywa Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest wspieranie rozwoju firm innowacyjnych poprzez rozwój infrastruktury badawczej uczelni oraz stworzenie mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Realizacja projektu była ściśle związana z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) w zakresie działania na rzecz wzrostu konkurencyjności
w regionie oraz budowania trwałego partnerstwa pomiędzy wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo – rozwojowymi a przemysłem i przedsiębiorcami.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano istniejącą infrastrukturę techniczną, naukowo-badawczą i technologiczną PG i UG oraz zakupiono nowoczesną aparaturę badawczą.