Główne zainteresowania badawcze:

 • opracowanie nowych procedur analitycznych do oznaczania śladowych i ultraśladów składników w próbkach charakteryzujących się złożonym składem matrycy,
 • projektowanie i testowanie specyficznych jednostek analitycznych i przyrządów pomiarowych,
 • produkcja nowych rodzajów bezmatrycowych materiałów odniesienia. 

Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych:

 • Journal of Chromatography A 
 • Critical Reviews in Environmental Sciences and Technology (Associate Editor) 
 • Environmental Reseach 
 • Critical Review in Analytical Chemistry 
 • The Science of the Total Environment 
 • Acta Chromatographica 
 • Polish Journal of Environmental Studies 
 • International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 
 • MethodsX
 • Sensors (sekcja: Chemical sensors)
 • Analityka (Wydawnictwo MALAMUT)
 • Chemistry and Chemical Technology
 • Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Pełnione funkcje w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
 • Członek Romanian Society of Analytical Chemistry;
 • Członek (fellow) International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC (od 2000)
 • Członek Steering Committee International Society of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC (od 2002)
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2007)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (od 2008)
 • Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2007 do 2015)
 • Członek Komitetu Badań Morza PAN (od 2012)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (od 2015)

Promotor lub współpromotor 65 prac doktorskich (stan na 20.11.2017). Jest autorem lub współautorem 771 publikacji naukowych z listy JCR, które były cytowane przez innych autorów 10444 razy, indeks Hirscha jego dorobku ma wartość h=50 (dane wg. Web of Science z dnia 19.04.2018).

W 2017 r. został zaproszony jako członek do prestiżowej organizacji Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), której celem jest analiza i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską.

Ważniejsze nagrody:

1979, 1980, 1987 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
1988 - Nagroda Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony pracy
2000 - Profesor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie (Rumunia)
2002 - Laureat Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
2007 - Medal Wiktora Kemuli przyznany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh) za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej
2008 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska
2010 - Stypendium MISTRZ (nauki techniczne) przyznawane przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej
2011 - Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska
2012 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągniecie w zakresie kształcenia kadr.
2012 - Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawany przez PTChem
2015 - Nagroda MNiSzW za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju społeczeństwa
2015 - Doktor honoris Causa Gdański Uniwersytet Medyczny
2015 - Doktor honoris Causa Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2017 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów
2017 - Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w roku 2016/2017