Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych

A. Kuczyńska, L. Wolska , J. Namieśnik – 2003
Przedstawiono możliwości wykorzystania testów z materiału biologicznego. Do-konano klasyfikacji znanych typów biotestów wykorzystywanych do sumarycznejoceny stopnia skażenia poszczególnych elementów środowiska. Przedstawionoinformacje na temat wrażliwości niektórych gatunków i zwierząt na substancjetoksyczne obecne w środowisku.

Zastosowanie materiałów odniesienia w analityce organicznych zanieczyszczeń środowiska

Przedstawiono charakterystykę i zakres zastosowań materiałów odniesienia w analityce organicznych zanieczyszczeń środowiska. Zestawiono także informacje dotyczące dostępnych materiałów odniesienia z tego zakresu. Opisano sposoby ich wykorzystania na różnych etapach procedury analitycznej.

Zastosowanie technik chemometrycznych w analityce i monitoringu środowiskowym

W pracy przedstawiono wyniki monitoringu przybrzeżnej strefy Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej. W projekcie oznaczano związki z grupy WWA, HC, OPNPS, OCP5, VOCl oraz wybrane metale ciężkie (Pb, Zn, Cd, Cu). Podjęto próbę wyjaśnienia występowania określonych grup zanieczyszczeń w próbkach wody morskiej poprzez charakteryzację źródeł zanieczyszczeń wód lądowych, a także dzięki wyjaśnieniu statystycznie istotnych korelacji pomiędzy nimi. Dokonano analizy trendów zmian poziomów stężeń określonych grup analitów w czasie. Zastosowano wybrane techniki chemometryczne (analizę głównych składowych, analizę wariancji, analizę szeregów czasowych). Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że poziomy stężeń oznaczonych analitów są dość niskie, co może świadczyć o umiarkowanym stopniu skażenia wód Bałtyku w polskiej strefie przybrzeżnej.

Zastosowanie techniki dozymetrii pasywnej do oceny jakości powietrza wewnętrznego. Application of passive sampling technique for assessment of indoor air quality

Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego znaczenia nabiera więc jego nieustanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, które występują w nim na bardzo niskich poziomach stężeń. Do pomiarów jakości powietrza wewnętrznego często wykorzystywana jest (znana od ponad pół wieku) technika dozymetrii pasywnej. W literaturze nadal pojawiają się doniesienia o nowych rozwiązaniach metodycznych i technicznych w tym zakresie. Niniejsza praca poświęcona jest klasyfikacji zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz klasyfikacji dozymetrów pasywnych oraz pasywnych metod wzbogacania. Na podstawie najnowszej literatury dokonano charakterystyki wybranych dozymetrów pasywnych pod kątem: obszaru praktycznego wykorzystania, budowy, rodzaju medium zatrzymującego anality oraz metody oznaczeń końcowych.

Analityka śladów - wyzwania i problemy. Trace analysis- challenges and problems

Przedstawiono główne źródła błędów w analityce składników śladowych i ultraśladowych obecnych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Szczególną uwagę zwrócono na: klasyfikację metod i technik ze względu na stężenie analitu w próbce; jednostki służące do wyrażania stężeń w zakresie śladów i ultraśladów; etapy przygotowania próbek do oznaczeń końcowych; sposoby eliminacji lub zmniejszenia intensywności wpływu różnych czynników na zmiany stężenia analitu w próbce.

Application of total parameters in environmental analytics

J. Namieśnik , T. Gorecki – AMERICAN LABORATORY – 2002
Przedstawiono klasyfikację technik oznaczania tzw. parametrów sumarycznych w próbkach środowiskowych (powietrze, woda, gleba) oraz obszar wykorzystania parametrów sumarycznych w analityce środowiskowej.

Automated analyser for monitoring trace amounts of volatile chloro-organiccompounds in recirculated industrial water

Opisano konstrukcję oraz badania laboratoryjne modelu nowego automatycznego analizatora śladowych ilości lotnych związków chlorowco-organicznych w wodzie do celów przemysłowych (o wysokiej czystości). Praca analizatora oparta jest na: - przeciwprądowym ciągłym wypłukiwaniu analitów ze strumienia próbki, - okresowym zatrzymywaniu uwolnionych analitów na złożu sorbenta, - desorpcji termicznej, - oznaczaniu sumy związków chlorowco-organicznych z wykorzystaniem detektora ECD.

Degradacja związków organicznych w środowisku. Degradation of organic compounds in the environment

Związki organiczne w zależności od elementu środowiska, w jakim występują (gleba, osady denne, wody powierzchniowe i gruntowe), mogą ulegać - pod wpływem rozmaitych procesów chemicznych, fizycznych, biologicznych czy też foto-chemicznych - różnorakim przemianom. Przedstawiono drogi degradacji wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych w różnych warunkach. Omówiono problem pojawiania się produktów pośrednich w czasie degradacji i sposoby ich identyfikacji.

Denudation - a convenient method of isolation and enrichment of analytes

W pracy przedstawiono: podstawy teoretyczne techniki denudacyjnej; rozwiązania konstrukcyjne podstawowych typów urządzeń denudacyjnych; obszar praktycznego wykorzystania technik denudacyjnych.

Determination of environmental pollutants in soil and sediments - some aspects of sample clean-up and GC analysis

Ł. Dąbrowski, H. Giergielewicz-Możajska , Ł. Górski, M. Biziuk , J. Namieśnik , B. Janicki – JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE – 2002
Przedstawiono wstępne wyniki badań nowej procedury analitycznej przeznaczonej do badań próbek i osadów dennych na zawartość związków organicznych (WWAPCB). Procedura składa się z następujących etapów: - ekstrakcji analitów z wykorzystaniem techniki ASE, - oczyszczania ekstraktów (kolumienki), - chromatograficznego rozdzielania i oznaczania analitów.