Selected concentration techniques for gas chromatographic analysis of environmental samples

The paper describes the role and tasks of environmental analysis and monitoring. It emphasises the leading role played by gas chromatography, especially when coupled with suitable sample preparation. This is demonstrated by some literature evidence and mainly by the author's original work on the design of sample preparation apparatus and development of GC-based methods of determination of a wide variety of organic pollutants in environmental samples. A typical example is the physical speciation of PAHs and PCBs in river environment with the use of a home-made filtration vessel coupled with SPE cartridges to prepare samples for GC-MS analysis; thin layer head space with self-generation of aqueous concentrate to prepare humane urine samples for DAI (direct aqueous injection)-GC-ECD analysis for the content of volatile chloro-organic compounds; studies on capillary denuders in sampling organic air pollutants; passive dosimeters in indoor air quality measurements; design and application of thermal desorbers for the introduction of analytes into GC columns and modification of a speciation analyser for organometalic environmental pollutants.

Some aspects of the analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry

Opisano wyniki badań nowej procedury oznaczania analitów z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach osadów dennych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zbadaniu możliwości wykorzystania techniki przyspieszonej ekstrakcji analitów za pomocą rozpuszczalnika na etapie izolacji wzbogacania. Ustalono również warunki oznaczeń końcowych z wykorzystaniem techniki GC-MS.

Some remarks on gas chromatographic challenges in the context of green analytical chemistry

Omówiono możliwości wprowadzenia zasad zielonej chemii analitycznej w odniesieniu do technik chromatograficznych.

Studies on intercorrelation between ions co-occurring in precipitation in the Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity (Poland)

Ż. Polkowska , A. Astel , M. Grynkiewicz, T. Gorecki, J. Namieśnik JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY – 2002
Przedstawiono wyniki badań próbek opadów deszczowych zebranych na terenie Trójmiasta w okresie 12 miesięcy (na 10 stacjach pobierania próbek). Wyniki oznaczeń zawartości jonów SO4-2, F-, Cl-, NO3-, PO4-3, NH4+, Na+, Mg+2, Ca+2K+ poddano analizie statystycznej. Wyniki pomiarów skorelowano z danymi dotyczącymi kierunków wiatrów i temperatury powietrza atmosferycznego.

The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants

Opisano możliwości wykorzystania odcinka handlowej kapilarnej kolumny chromatograficznej do pobierania próbek analitów z powietrza w celu ich chromatograficznego oznaczenia. Opracowany sposób opary jest na wykorzystaniu techniki równowagowej. Stężenia analitów w badanym medium mogą być obliczone na podstawie znajomości wartości odpowiednich współczynników podziału wyznaczonych w trakcie badań modelowych.

Trace analysis - challenges and problems

W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z oznaczaniem składników śladowych i ultraśladowych w próbkach o złożonym składzie matrycy. W oparciu o dane literaturowe omówiono sposoby zapobiegania błędom jakimi mogą być obarczone wyniki oznaczeń końcowych.

Using different types of capillary columns as denudation traps: a comparision of sorption properties

Opisano badania odcinków kapilarnych kolumn chromatograficznych (WCOT, SCOT,PLOT) jako pułapek denudacyjnych do ilościowego zatrzymywania śladowych ilości lotnych związków organicznych ze strumienia powietrza. W trakcie badań modelowych (z wykorzystaniem gazowych mieszanin wzorcowych) określono wartości współczynników podziału benzenu, toluenu, etylobenzenu, o-ksylenu i chlorobenzenu (Kfs). Stwierdzono, że grubość filmu fazy stacjonarnej w kolumnie nie ma wpływu na wartości tego współczynnika.

Wykorzystanie przesiewowej analityki specjacyjnej w badaniach środowiska. Application of screening speciation analytics in environmental studies

Podstawowym zadaniem, jakie stoi od dawna przed analitykami, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zawartości danego pierwiastka w badanych próbkach (woda, powietrze, gleba). W chwili obecnej taka informacja zazwyczaj jest niewystarczająca. Ze względu na różną toksyczność poszczególnych indywiduów chemicznych staje się konieczne oznaczanie form, w jakich dany pierwiastek występuje w środowisku. Dlatego szczególną rolę odgrywają różne typy analityki specjacyjnej. W przedstawionym opracowaniu opisano podstawowe problemy związane z analityką specjacyjną przesiewową, stanowiącą często pierwszy krok badań analitycznych próbek środowiskowych.

Zastosowanie analizy szeregów czasowych do oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Trójmiasta. Application of time series analysis on air quality assessment in the region of Tricity

Na podstawie analizy wyników pomiarów poziomów stężenia: NO3-, SO42-, F- ,Cl-, NH4+, PO43-, Ca2+, K+, Mg2+ oraz pomiarów pH i przewodności elektrolitycznej próbek wód opadowych na terenie Trójmiasta z zastosowaniem techniki analizy szeregów czasowych wykazano, że cykliczne wahania poziomów depozycji SO42-, F-, NO3- i Ca2+ w próbkach są skorelowane z cyklicznymi 9 zmianami przeważających kierunków wiatrów. Analiza struktury szeregów czasowych nie wykazała występowania zmian o charakterze cyklicznym w rozkładzie poziomów depozycji jonów NH4+, Cl- i K+. Nie stwierdzono występowania funkcji trendu dla żadnego z badanych analitów.