prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Email jacek.namiesnik@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Prof. Jacek Namieśnik to specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawem jest 11930 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 53 (wg Web of Science na dzień 11.12.2018). Prof. Namieśnik ma na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.

Od czasów studiów, które odbył w latach 1967–1972, związany jest z Wydziałem Chemicznym PG. Tuż po ich ukończeniu rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej: doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. W okresie 2002–2005 oraz 2012–2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym. Od siedmiu kadencji jest członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej.

Prof. Jacek Namieśnik jest również wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) na kadencję 2016–2020. Od pięciu kadencji należy do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a przez dwie kadencje (2007–2016) pełnił funkcję przewodniczącego tegoż komitetu. W latach 2007–2016 udzielał się jako członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Prof. Namieśnik jest aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (druga kadencja), Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa (pierwsza kadencja), Komitetu Badań Morza PAN (trzecia kadencja), Extended Executive Committee of International Association of Environmental Analytical Chemistry (od 2006) oraz członek (fellow) International Union of Pure and Applied Chemistry (od 2002).

Prof. Namieśnik był także członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, ma spore doświadczenie międzynarodowe. W okresie 1980–1995 spędził łącznie ponad 3,5 roku – w ramach stażu naukowego i kilku długoterminowych pobytów – w Ecole Nationale Superieure de Chimie w Tuluzie we Francji. Ponadto odbył miesięczne staże naukowe w Roskilde University Center w Danii oraz w University of Waterloo w Kanadzie.

Prof. Namieśnik to jeden z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 66 doktorów (14 jako współpromotor). Obecnie jest promotorem lub współpromotorem w 5 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 6 słuchaczy studium doktoranckiego.

Był pomysłodawcą i organizatorem kierunków studiów: Environmental Protection and Management oraz Technologie Ochrony Środowiska. Współtworzył i współorganizował dwa kolejne kierunki – międzyuczelnianą Chemię Budowlaną (prowadzoną przez Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką oraz Akademię Górniczo-Hutniczą) oraz dwujęzyczne studia Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring.

Kierował Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM, projekt dofinansowany przez Komisję Europejską) oraz wieloma zespołami badawczymi pracującymi w ramach grantów przyznanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki (np. grant Maestro) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (np. Modas).

Wymienione osiągnięcia zapewniły prof. Namieśnikowi niekwestionowaną pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Świadczą o tym liczne wyróżnienia. Od 2007 roku jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. W 2007 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, w 2008 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii środowiska, w 2009 roku został laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ. W roku 2011 otrzymał nagrodę WFOŚiGW za osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska. W 2012 roku PTCh przyznało mu medal Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik. Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w 2012 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w kształceniu kadr, a w 2015 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa. W 2015 roku aż dwie uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

W 2016 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. To jedno z najwyższych państwowych odznaczeń cywilnych.

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.

Prywatnie mąż Krystyny, ojciec dwóch córek: Katarzyny i Justyny, dziadek dwojga wnucząt. Interesuje się historią Francji, chętnie jeździ na rowerze.