dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska

Email agnglowa@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 51
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agnglowa

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Wydział Chemiczny
Budynek B Wydziału Chemicznego pokój 311
Numer telefonu (58) 347 11 51

Notka biograficzna

My recent research interests have mainly concerned about lipids present in food, their transformation during processing and storage of food products as well as issues related to the functional food. I spent a lot of work to the analysis of food process contaminants, especially chloropropanols - including those which are considered as carcinogenic: 2- and 3-MCPD and their esters. This is a particularly important research problem, because these compounds are present in practically the majority of food products that have been thermally processed and are rich in lipids, as well as in refined edible oils. Another research issue I am working on are multiple emulsions - their properties and the possibilities of use in functional foods. In addition, my scientific profile also includes research on microencapsulation of food ingredients that are particularly sensitive to external factors, such as fish oils rich in polyunsaturated fatty acids.

Education:

2014 PhD in chemical science, biotechnology
Gdansk University of Technology (GUT), Faculty of Chemistry
Thesis: The use of skins from mechanical skinning of salmon as a source of the oil and gelatin and a method of producing a final product in the form of microcapsules
2008 MSc in biotechnology
GUT, Faculty of Chemistry
Thesis: Determination of oxidative changes in selected meat products during storage and heat treatment

Work experience:

since 01.02.2017 research assistant and lecturer
Department of Colloid and Lipid Science, Faculty of Chemistry, GUT
15.06.2013-30.11.2016 research assistant and lecturer
Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, GUT
01.07-04.08.2015 Specialist for increasing the quality of education
Faculty of Chemistry, GUT

__________________________________________________________________________________

Moje dotychczasowe zainteresowania badawcze dotyczyły głównie lipidów występujących w żywności, ich przemian w trakcie przetwarzania i przechowywania produktów spożywczych oraz zagadnień związanych z tematyką żywności funkcjonalnej. Wiele pracy poświęciłam analizie zanieczyszczeń procesowych żywności, zwłaszcza chloropropanoli – w tym uważanych za kancerogenne 2- i 3-MCPD oraz ich estrów. Jest to szczególnie istotny problem badawczy, bowiem związki te są obecne praktycznie w większości produktów spożywczych poddanych obróbce termicznej i bogatych w lipidy, jak również w rafinowanych olejach jadalnych. Kolejnym zagadnieniem badawczym nad którym pracuję są emulsje wielokrotne -ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w żywności funkcjonalnej. Oprócz tego mój profil naukowy obejmuje również badania dotyczące mikrokapsułkowania składników żywności szczególnie wrażliwych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak np. oleje rybne bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Wykształcenie:

2014 r. stopień doktora nauk chemicznych w zakresie biotechnologii
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie skór z mechanicznego odskórzania łososi jako źródła oleju i żelatyny oraz opracowanie metody wytwarzania finalnego produktu w postaci mikrokapsułek
2008 r. stopień magistra inżyniera biotechnologii
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia, specjalność Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności
Tytuł pracy dyplomowej: Określenie stopnia przemian oksydatywnych wybranych produktów mięsnych podczas ich przechowywania i obróbki termicznej

Doświadczenie zawodowe:

od 01.02.2017 r. asystent
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
15.06.2013-30.11.2016 r. asystent
Katedra Chemii Analitycznej, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
01.07.2014-31.03.2015 r. Specjalista ds. podniesienia jakości kształcenia
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny