Zainteresowania badawcze:

  • opracowywanie nowych procedur analitycznych do oznaczania śladowych składników w próbkach charakteryzujących się złożonym składem matrycy,
  • opracowywanie nowych metodyk wyznaczania poziomu toksyczności i potencjału endokrynnego próbek środowiskowych (w tym farmaceutyków, plastyfikatorów, metali i innych zanieczyszczeń środowiska),
  • chemometryczną obróbkę złożonych zbiorów danych środowiskowych.

Współautor 27 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach z listy JCR (Σ IF ≅ 75), kilkunastu wykładów i komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych, współautor 3 rozdziałów w książkach o międzynarodowym zasięgu. Liczba cytowań (bez autocytowań) = 98, indeks Hirscha h = 7 (wg Web of Science, 23.08.2017). Promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich.