prof. dr hab. inż. Janusz Górski

Email jango@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 09
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jango

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 627
Numer telefonu (58) 347 19 09

Wiadomość dla studentów

Semestr zimowy 2016/2017

konsultacje:

poniedziałek: godz 12:15-14:00

czwartek: godz 11:15 - 13:00

Notka biograficzna

Janusz Górski jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie informatyki w katedrze Inżynierii Oprogramowania (którą utworzył w roku 1991i kierował do roku 2015). Organizował i kierował grupami badawczymi, jednostkami szkoleniowymi oraz grupami zadaniowymi zarówno w obszarze krajowym jak i międzynarodowym. Był zaangażowany w realizację wielu projektów badawczych w Programach Ramowych UE oraz kierował międzynarodowymi grupami badawczymi.  Jego obecne zainteresowania obejmują zagadnienia zaufania, bezpieczeństwa i zabezpieczeń dotyczących systemów  i usług IT, inżynierii oprogramowania oraz zapewniania wiarygodności informacji. Od roku 2001 kieruje grupą  Information Assurance Group (http://iag.pg.gda.pl/iag/), która zajmuje się problemami zapewniania jakości oraz  zarządzania ryzykiem i zaufaniem w stosunku do zagadnień bezpieczeństwa, zabezpieczenia i prywatności w odniesieniu do systemów  i infrastruktur IT. Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert w ramowych programach badawczych. W latach 2010-2015 był jako członek PSG (Permanent Stakeholders Group) doradcą Dyrektora ENISA (European Network and Information Security Agency). Jest członkiem Academic Committee w ERNCIP (European Reference Network of Critical Infrastructure Protection  - https://ec.europa.eu/jrc/en/network-bureau/european-reference-network-critical-infrastructure-protection-erncip) w EC Joint Research Centre w Isprze oraz koordynuje współpracę  pomiędzy ERNCIP  I grupą roboczą Security organizacji EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems – www.ewics.org). Konsultował wiele organizacji przemysłowych (firmy IT, banki, dystrybutorzy energii itp.) w zakresie bezpieczeństwa informacji, zapewniania jakości oprogramowania i ryzyk związanych z procesami wytwarzania oprogramowania. Kierowane przez niego badania nad budową i zastosowaniami argumentacji opartej na dowodach (metodologia TRUST-IT oraz związane z nią narzędzie NOR-STA) doprowadziły do powstania produktu komercyjnego, który jest obecnie oferowany na rynku przez firmę ARGEVIDE (www.argevide.com). Firma ta została utworzona w kwietniu 2014 roku i oferuje na rynkach krajowym i  międzynarodowym wsparcie dla procesów zapewniania i demonstrowania jakości (w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczeń i innych) oraz osiągania zgodności z normami i standardami.

Janusz Górski is a Full Professor of Information Technologies in Software Engineering Department of  Gdansk University of Technology. Was organizing and leading research groups, teaching departments and task forces in both, national and international environments. Was involved in numerous EU funded research projects and was leading international teams of experts working towards stated objectives. His present research interests are in trust, safety and security of IT systems and services, software engineering and information assurance. Since 2001 he is leading the Information Assurance Group (IAG) http://iag.pg.gda.pl/iag/ looking into problems of quality assurance and risk and trust management in relation to safety, security and privacy aspects of ICT systems and infrastructures. Cooperates with European Commission providing expertise in research programs. In years 2010-201 was advising the Director of European Network and Information Security Agency (ENISA) acting as a member of ENISA Permanent Stakeholders Group (PSG). He is also a member of Academic Committee of ERNCIP (https://ec.europa.eu/jrc/en/network-bureau/european-reference-network-critical-infrastructure-protection-erncip) – the action focusing on critical infrastructures protection led by EC JRC in Ispra, and the liason between ERNCIP and Security workin group of EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems – www.ewics.org). Provides consultancy to companies (software industry, banks, energy distributors) on information security, software quality assurance and project risk management. The research on the evidence-based arguments and their applications led by him (the TRUST-IT methodology and the related NOR-STA software tool) has resulted in a commercial product which is currently being offered by the ARGEVIDE spin-off company (www.argevide.com). The company was started in April 2014 and is offering support for assurance and conformance processes (in particular, assurance cases and conformance cases).