dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz

Email izabela.mironowicz@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/izabela.mironowicz

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 414
Email izabela.mironowicz@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Bardzo proszę Studentki i Studentów, którzy pod moim kierunkiem przygotowują pracę licencjacką lub magisterską, aby nie przynosili mi kwiatów po zakończeniu współpracy i szczęśliwej obronie. Jeśli mają Państwo potrzebę wyrażenia swojej wdzięczności, to kwotę przeznaczoną na kwiaty, proszę wpłacić na dowolną, bliską wyznawanym przez Państwa wartościom, organizację pożytku publicznego. Jeśli nie macie Państwo wybranej takiej organizacji, polecam Waszej uwadze te, które zajmują się kwestią dawstwa szpiku, na przykład Krajowy Bank Dawców Szpiku lub fundację DKMS).

Notka biograficzna

Urbanistka zajmująca się funkcjonowaniem, przekształceniami i przyszłością miast ze szczególnym uwzględnieniem miast europejskich. Wśród dorobku publikacyjnego obejmującego ponad 100 pozycji ostatnie jej książki z tego obszaru badawczego to Modele transformacji miast (2016), Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia (2017), Manifesty urbanistyczne. W poszukiwaniu współczesnego modelu miasta (z T. Majdą, 2017).
Specjalistka w zakresie systemów planistycznych, autorka podręcznika dotyczącego techniki legislacyjnej w planowaniu (Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 2005).
Europejska ekspertka w zakresie kształcenia urbanistów, autorka wielu prac na ten temat, w szczególności przygotowanego wspólnie z A. Frank numeru czasopisma Progress in Planning (91) "Educating Planners in Europe: A Review of 21st Century Study Programmes" (2014, DOI:10.1016/j.progress.2013.05.001) a ostatnio (2018) rozdziału Development of Planning Education in Postcommunist Poland opublikowanego w monografii pod redakcją A. Frank i Ch. Silvera Urban Planning Education. Beginnings, Global Movement and Future Prospects (Springer, DOI 10.1007/978-3-319-55967-4).

W latach 2011-2015 Sekretarz Generalna Association of European Schools of Planning (AESOP). W czasie swojej kadencji zainicjowała wiele nowych projektów, w tym European Urban Summer School i Lecture Series. Poprzez utworzone biuro w Brukseli doprowadziła do współpracy organizacji z instytucjami europejskimi, w tym z intergrupą URBAN w Parlamencie Europejskim, z Europejskim Komitetem Regionów oraz z Dyrekcją Generalną ds Polityki Regionalnej (obecnie ds Polityki Miejskiej i Regionalnej) w Komisji Europejskiej a także z europejskimi organizacjami działającymi w obszarze planowania i rozwoju miejskiego i regionalnego (ECTP-CEU, ERSA, RSA, IFHP, ISOCARP).

Wykładowczyni na wielu uczelniach europejskich, profesorka wizytująca na uniwersytetach Paris IV Sorbonne (2012-2013) oraz Pierre Mendès-France w Grenoble (2015).
Autorka innowacyjnego programu magisterskiego o wymiarze europejskim „Transforming City Regions” wdrażanego na RWTH Aachen University.
Doświadczona nauczycielka wielu urbanistów, organizatorka wielu międzynarodowych szkół i warsztatów urbanistycznych. W ostatnich latach prowadziła na zaproszenie ISOCARP-u Young Planning Professionals Workshop (przygotowana wraz z J. Majczyk publikacja Shaping New City District. Wrocław West End, 2017) oraz Master Class in Urban Planning and Governance we współpracy z Intergrupą URBAN Parlamentu Europejskiego i fundacją Think Silesia. Publikacja dokumentująca to wydarzenie Diamonds in the Mine. Strategies for the Cities in the Silesian Metropolitan Region (2018) została przygotowana wspólnie z J. Majczyk, R.Skrzypczyńskim i J. Potoczek.

Członkini rady redakcyjnej Urban Design International i International Planning Studies, współpracuje jako recenzentka z disp - The Planning Review, European Planning Studies, Town Planning Review.
Członkini Zespołu ds Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Członkini Rady naukowej Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development.

Praktykująca urbanistka, współautorka projektów urbanistycznych, ekspertyz i opracowań. Koordynatorka merytoryczna (wraz z wiceprezydentem Gdyni Markiem Stępą) VI Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2018 roku (Jutro Miasta, 2019).

 

Urban planner and professor in urban planning (Faculty of Architecture, Department of Urban Design and Regional Planning). Her main field of research is urban transformation. With more than 100 publications Izabela Mironowicz is a prominent theorist in urban planning and urban studies. Her recents books include Modele transformacji miast (Models of Urban Transformation), 2016, Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia (Functional Analysis of Wrocław’s Neighbourhoods), 2017 and Manifesty urbanistyczne. W poszukiwaniu współczesnego modelu miasta (Urban Manifestos. In serch of the model of the contemporary city), edited with Tomasz Majda, 2017.
Expert in planning systems, an author of the book legislative technique in planning (Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast in Cracow, 2005).
European expert in planning education. Her works on this topic include the special issue (91, with A. Frank) of Progress in Planning „Educating Planners in Europe: A Review of 21st Century Study Programmes” (2014, DOI:10.1016/j.progress.2013.05.001) and recently (2018)  a chapter Development of Planning Education in Postcommunist Poland in the book edited by A. Frank and Ch. Silver "Urban Planning Education. Beginnings, Global Movement and Future Prospects" (Springer, DOI 10.1007/978-3-319-55967-4).

As a Secretary General of the Association of European Schools of Planning (AESOP), 2011-2015, she initiated new projects and activities that include European Urban Summer School and Lecture Series. Using the Brussels European Liaison Office she developed collaboration with European institutions: URBAN Intergroup in the European Parliament, European Committee of the Regions, DG REGIO in the European Commission and European organisations active in the field of urban and regional planning and developemnt (ECTP-CEU, ERSA, RSA, IFHP, ISOCARP).

Her professional experience includes lecturing at many European universities. She was a visiting professor at the Université Paris IV Sorbonne (2012-2013) and Université Pierre Mendès-France in Grenoble (2015).
She conceptualised and designed an innovative European Master programme „Transforming City Regions” which is being implemented at the RWTH Aachen University.
Experienced tutor of many urban planners, with wide records of organising and leading international summer schools, workshops and master classes. Recently on the invitation of ISOCARP she prepared Young Planning Professionals Workshop (publication with J. Majczyk documenting this event: Shaping New City District. Wrocław West End, 2017) and Master Class in Urban Planning and Governance in cooperation with URBAN Intergroup and Think Silesia. The book Diamonds in the Mine. Strategies for the Cities in the Silesian Metropolitan Region (2018, with J. Majczyk, R. Skrzypczyński and J. Potoczek) presents the outcome of it.

Member of the Editorial Boards of Urban Design International and International Planning Studies, she also collaborates as a reviewer with disp - The Planning Review, European Planning Studies, Town Planning Review.
She is a member of the working group on Urban and Metropolitan Areas within Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Development as well as a member of the scientific board of the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development.

Practicing urban planner involved in urban projects, strategic planning and real estate consultancy. The content coordinator (together with the Deputy Mayor of Gdynia, Marek Stępa) the 6th Congress of Polish Urbanism (Jutro miasta, "Tommorrow of Cities", 2019).