PROGRAMY STYPENDIALNE

1. Stypendia w ramach umów dwustronnych

2. Erasmus+

3. Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS (dla obywateli: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia, Prisztina / Kosowo)

4. Wyszehradzki Program Stypendialny (obywatele: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry)

6. Program stypendialny im. I. Łukasiewicza (dla obywateli: Angolii, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu).

7. Program Fulbright (dla obywateli USA)

8. Program stypendialny im. L. Kirklanda (dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu)

9. Stypendia Rządu RP - stypendia MNiSW dla osób polskiego pochodzenia / narodowości polskiej (dla obywateli: Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, litwy, łotwy, mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Węgier; do programu przyjmowani są również obywatele: Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, krajów Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu)

Program stypendialny dla cudzoziemców pochodzenia polskiego na studiach I, II i III stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich oraz rocznych stażach naukowych

Przewidziany jest dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy uzyskali świadectwo maturalne nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach (dotyczy kandydatów na studia I stopnia).

Mogą oni podejmować kształcenie na wszystkich oferowanych w Polsce kierunkach w języku polskim. Zgłoszenia kandydatów następuje za pośrednictwem właściwych terytorialnie polskich placówek dyplomatycznych lub konsularnych. Stypendyści wyłaniani są na podstawie dokumentów lub poprzez egzaminy przeprowadzane w krajach zamieszkania kandydatów (dotyczy państw powstałych na obszarze byłego ZSRR).

Zgłoszenia kandydatów na studia II i III stopnia oraz staże naukowe dokonują właściwe terytorialnie polskie placówki dyplomatyczne lub konsularne (w przypadku ukończenia studiów I lub II stopnia za granicą) lub kierowani są bezpośrednio do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w przypadku ukończenia studiów I i II stopnia w Polsce).

Stypendyści mają zapewnione bezpłatne kształcenie (finansowanie dla uczelni z dotacji podstawowej na działalności dydaktyczną) oraz stypendium Rządu RP.

10. Stypendium Stworzyszenia "Wspólnota Polska" dla osób polskiego pochodzenia

11. Stypendia dla doktorantów

12. Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki NCN; informacja nt. grantów

13. Projekty unijne - PO WER

14. Oferta stypendialna dla doktorantów ogłoszona na portalu EURAXESS  

 

STUDIA NA PG

1. Studia w języku polskim na zasadach obejmujących obywateli polskich -> Rekrutacja PG

2. Studia w języku angielskim na zasadach obejmujących obywateli polskich -> Rekrutacja PG

3. Studia w języku polskim dla obywateli spoza UE.

4. Studia w języku angielskim dla obywateli spoza UE (odpłatne) -> Study in English

5. Studia MBA na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG

 

STUDIA DOKTORANCKIE NA PG

1. Studia doktoranckie w języku polskim

2. Studia doktoranckie w języku angielskim