Przekazywanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przekazywanie

przekazywanie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 79/2020 z 3 grudnia 2020 r. akta spraw ostatecznie załatwionych przechowuje się w jednostkach organizacyjnych przez okres dwóch lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zamknięciu teczki spraw. Po upływie okresu przechowywania akt w jednostkach organizacyjnych należy akta przekazać do Archiwum Zakładowego.

Zasady przekazywania dokumentów do archiwum:

  1. Każda jednostka/katedra/wydział Politechniki Gdańskiej ma obowiązek przekazywania akt do Archiwum.
  2. Przed przekazaniem akta powinny zostać uporządkowane i zaopatrzone w spisy zdawczo-odbiorcze w 3 egzemplarzach.
  3. Spisy zdawczo-odbiorcze przed organizacją transportu należy przesłać do Archiwum PG do zaakceptowania na adres mailowy: archiwum_pg@pg.edu.pl. Ewentualne poprawki należy nanieść w pliku elektronicznym i w wersji wydrukowanej przed przekazaniem akt.
  4. Niedopuszczalne jest przekazywanie akt bez uprzedniego zaakceptowania przez Archiwum PG spisów zdawczo-odbiorczych. Akta nie będą przyjmowane przez Archiwum bez wcześniejszego zaakceptowania spisów.
  5. W razie pytań dot. przekazywania akt z jednostek prosimy o kontakt z pracownikiem Archiwum.