Projekty dla doktorantów

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Projektów.

Zachęcamy również do śledzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która ma w swojej ofercie programy wspierające mobilność m.in. doktorantów. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na naszej uczelni w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W tym przypadku można skorzystać z mobilności na zasadach takich samych jak dla studentów oraz w przypadku osób zatrudnionych na uczelni - również na zasadach obowiązujących pracowników.

Obecnie na Politechnice realizowane są 4 projekty finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój (POWER), w ramach których przewidziano wsparcie dla doktorantów.

POWER 3.2

"Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym"
(InterPhD II)

projekt koordynowany na Wydziale Chemicznym

projekt zamknięty - rekrutacja do projektu zakończona

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich na WCh

Biuro Projektu:
dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Chemia B (budynek nr 7), pok. 311
tel. (58) 347 11 51
email: agnglowa@pg.edu.pl

Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do grudnia 2021 r.  Obejmie 75 doktorantów z 3 wydziałów PG: WETI, WILiŚ i WCh PG oraz 1 wydziału UG: Wydziału Chemii.

W ramach projektu powstanie "nakładka" na interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, wypracowany we wcześniej realizowanych projektach "Advanced PhD" i InterPhD" - zostanie on wzbogacony o wymiar międzynarodowy.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

* stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.4

„Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”

projekt koordynowany na poziomie Biblioteki PG

Kierownik projektu: dr Anna Wałek, kierownik Biblioteki PG

Projekt będzie realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

W ramach projektu odbędzie się siedemnaście bezpłatnych szkoleń dla młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej, które mają na celu podniesienie kompetencji informacyjnych, informatycznych, językowych oraz tzw. soft-skills.

POWER 3.5

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (ZIP)”

projekt koordynowany na poziomie centralnym uczelni

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji PG

Koordynator ds. modułu dotyczącego studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na WFTiMS

Biuro Projektu:
mgr Sylwia Sarniak
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520
tel. (58) 347 11 48
email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Projekt obejmie całą uczelnię - wszystkie wydziały i jednostki. Działania w zakresie studiów doktoranckich i rozwoju kadry uczelni przewidują m.in.:

* realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

* podniesienie kompetencji kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia.

* podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 72 pracowników kadry dydaktycznej i 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

* stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.3

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

projekt koordynowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Kierownik projektu: dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

Biuro Projektu:
mgr Monika Grzonkowska
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102
tel. (58) 347-24-16
email: prom@pg.edu.pl

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników. Okres realizacji od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe,
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych na PG,
  • miesięczne pobyty doktorantów PG w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury,
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objętych zostanie 56 doktorantów oraz 14 pracowników kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych, w tym 35 osób wyjedzie za granicę, a 35 obcokrajowców przyjedzie na PG.