Projekty dla doktorantów

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Projektów.

Zachęcamy również do śledzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która ma w swojej ofercie programy wspierające mobilność m.in. doktorantów. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na naszej uczelni w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W tym przypadku można skorzystać z mobilności na zasadach takich samych jak dla studentów oraz w przypadku osób zatrudnionych na uczelni - również na zasadach obowiązujących pracowników.

Obecnie na Politechnice realizowane są 4 projekty finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój (POWER), w ramach których przewidziano wsparcie dla doktorantów.

POWER 3.2

"Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym"
(InterPhD II)

projekt koordynowany na Wydziale Chemicznym

projekt zamknięty - rekrutacja do projektu zakończona

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich na WCh

Biuro Projektu:
dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Chemia B (budynek nr 7), pok. 311
tel. (58) 347 11 51
email: agnglowa@pg.edu.pl

Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do grudnia 2021 r.  Obejmie 75 doktorantów z 3 wydziałów PG: WETI, WILiŚ i WCh PG oraz 1 wydziału UG: Wydziału Chemii.

W ramach projektu powstanie "nakładka" na interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, wypracowany we wcześniej realizowanych projektach "Advanced PhD" i InterPhD" - zostanie on wzbogacony o wymiar międzynarodowy.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

* stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.4

„Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”

projekt koordynowany na poziomie Biblioteki PG

Kierownik projektu: dr Anna Wałek, kierownik Biblioteki PG

Projekt będzie realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

W ramach projektu odbędzie się siedemnaście bezpłatnych szkoleń dla młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej, które mają na celu podniesienie kompetencji informacyjnych, informatycznych, językowych oraz tzw. soft-skills.

POWER 3.5

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (ZIP)”

projekt koordynowany na poziomie centralnym uczelni

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji PG

Koordynator ds. modułu dotyczącego studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na WFTiMS

Biuro Projektu:
mgr Sylwia Sarniak
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520
tel. (58) 347 11 48
email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Projekt obejmie całą uczelnię - wszystkie wydziały i jednostki. Działania w zakresie studiów doktoranckich i rozwoju kadry uczelni przewidują m.in.:

* realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

* podniesienie kompetencji kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia.

* podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 72 pracowników kadry dydaktycznej i 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

* stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.3

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

projekt koordynowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Kierownik projektu: dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

Biuro Projektu:
mgr Monika Grzonkowska
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102
tel. (58) 347-24-16
email: prom@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska skorzystała z możliwości przedłużenia Programu PROM na kolejne 12 miesięcy, wobec czego aktualną datą zakończenia tej edycji programu jest 30 września 2021 roku, co oznacza, że wszystkie mobilności finansowane ze środków Programu PROM muszą się ostatecznie zakończyć i zostać rozliczone do 20 września 2021 roku.

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników. Okres realizacji od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe,
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych na PG,
  • miesięczne pobyty doktorantów PG w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury,
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objętych zostanie 56 doktorantów oraz 14 pracowników kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych, w tym 35 osób wyjedzie za granicę, a 35 obcokrajowców przyjedzie na PG.