Zajęcia z grupy soft skills w semestrze letnim 2020/2021 (current courses in 2020/2021)

wszystkie zajęcia realizowane są w trybie zdalnym / remote learning only

 

Doktoranci, III –IV rok st. doktoranckich

 

1. Project application workshops (5h, 1 ECTS credits) x 3 groups of disciplinary fields_ Inter PhDII
Lecturer: Renata Downar-Zapolska, GUT, Regional Contact Point for EU Framework Programmes in Gdańsk

The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented. Enrollment >>>

  • Group 1. (chemistry) / 22d Mar 2021 (Mon), 16:00-20:00
  • Group 2. (electronics, telecommunications and informatics ) / 23d Mar 2021 (Tue), 16:00-20:00
  • Group 3. (civil and environmental engineering) / 24th Mar 2021 (Thu), 16:00-20:00

 

2. Writing scientific papers for management and economics fields of science (5h, 1 ECTS credits)
Lecturer: Aleksandra Parteka, PhD Eng. Hab. Faculty of Management and Economics at GUT

The aim of the course is to improve knowledge about ways of presenting and enhancing the validity of scientific results in different kinds of scientific papers such as: reports by presenting methods used to generate the data and related conclusions, literature review articles by summarizing and synthesizing research, peer-reviewed journal papers by presenting primary research. Enrollment >>> 

  • Group 1. (management and economics fields) / April-May 2021

 

3. Smart metering - social risk perception and risk governance (10h, 2 ECTS credits)
Lecturers: Andrzej Augusiak, PhD Eng. & Team of Faculty of Electrical and Control Engineering at GUT

The goal of the course is to broaden the understanding of technology-related risks and to present the concepts of social risk perception and risk governance in the context of smart metering technology. In current phase of technological development – known as the fourth industrial revolution – rapid and profound changes are setting up new and particularly destabilizing risks. In more and more complex technological systems that constitute modern life, the risks become difficult to identify and even more difficult to measure and manage. Many of the technologies, such as artificial intelligence (AI) or genetically modified organisms (GMO) are considered from this point of view. A demonstrative example from the energy sector is smart metering (SM) technology. Enrollment >>>

  • Group 1. (every field) / May-June 2021

 

4. Decentralized energy systems. Social aspects of energy production and use (10h, 2 ECTS credits)
Lecturers: Andrzej Augusiak, PhD Eng. & Team of Faculty of Electrical and Control Engineering at GUT

The main aim of the course is to introduce students to the socio-political aspects of the decentralization of energy systems. The motivation behind these changes is not only due to technological developments or economic issues. The main driving force are wider social and political trends. Many energy supply projects that are being developed and implemented today assume an active role for consumers in energy production, who become ‘prosumers’, at the same time producing and consuming energy. The shift towards being involved in energy production and deciding for oneself whether it is based on renewable or traditional energy sources is due to the growing public awareness of human-induced climate change. Enrollment >>>

  • Group 1. (every field) / May-June 2021

 


Szkoła Doktorska PG / Doctoral School at GUT

I rok

1. Basic didactic methods, 15h x 5 groups (2d Mar – 16th June 2021)
Lecturer: Astrid Męczkowska-Christainsen, AMW

The aim is to enhance your teacher’s role of supporting students’ learning by creativity and innovation. The course involves facets of psychological foundations of learning theories, goals of learning/teaching processes, teaching methods, issues of students' motivation, issues of assessment/evaluation.

 

2. Academic Writing, 30h x 4 groups (2d Mar – 24th June 2021)
Lecturers: The GUT Language Centre

Developing foreign language competence in academic writing based on analysis different text types, practicing argumentative essay, scientific report, abstract, summary, formal correspondence, paraphrasing, using quotations, etc.

 

II rok

1. Smart metering - social risk perception and risk governance, 10h (May-June 2021)
Lecturers: Andrzej Augusiak, PhD Eng. & Team of Faculty of Electrical and Control Engineering at GUT

The goal of the course is to broaden the understanding of technology-related risks and to present the concepts of social risk perception and risk governance in the context of smart metering technology. In current phase of technological development – known as the fourth industrial revolution – rapid and profound changes are setting up new and particularly destabilizing risks. In more and more complex technological systems that constitute modern life, the risks become difficult to identify and even more difficult to measure and manage. Many of the technologies, such as artificial intelligence (AI) or genetically modified organisms (GMO) are considered from this point of view. A demonstrative example from the energy sector is smart metering (SM) technology.

 

2. Decentralized energy systems. Social aspects of energy production and use, 10h (May-June 2021)
Lecturers: Andrzej Augusiak, PhD Eng. & Team of Faculty of Electrical and Control Engineering at GUT

The main aim of the course is to introduce students to the socio-political aspects of the decentralization of energy systems. The motivation behind these changes is not only due to technological developments or economic issues. The main driving force are wider social and political trends. Many energy supply projects that are being developed and implemented today assume an active role for consumers in energy production, who become ‘prosumers’, at the same time producing and consuming energy. The shift towards being involved in energy production and deciding for oneself whether it is based on renewable or traditional energy sources is due to the growing public awareness of human-induced climate change.

 

3. Project application workshops, 10h
Lecturer: Renata Downar-Zapolska, GUT, Regional Contact Point for EU Framework Programmes in Gdańsk

The aim of the course is to provide the necessary information related to the search for sources of funding for scientific research and development work, with particular emphasis on competitions addressed to young researchers. Procedures for writing grant applications will be presented.

 

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa PG

I rok

1. Ochrona własności intelektualnej, 5 godz. (20th Mar 2021)
Prowadząca: dr Justyna Pawłowska, rzecznik patentowy PG

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom głównej kategorii praw własności intelektualnej: patentów i znaków towarowych. Zaprezentowane zostaną przykłady opatentowanych i zarejestrowanych innowacji i wynalazków. Omówiona zostanie rola i praktyka wynikająca z procedur patentowania.

 

2. Komercjalizacja badań naukowych, 5 godz. (12th June 2021)
Prowadzący: dyr. Damian Kuźniewski, CTWiT PG

Uczestnicy zajęć mogą zapoznać się ze scenariuszami komercjalizacji w uczelni (firmy licencyjne, spin-off, badania na zlecenie) oraz ze studiami przypadków z zakresu transferu technologii. Będzie można analizować własne badania z perspektywy komercjalizacji, np. stosując metodę Quick Look jako sposób na szybką weryfikację potencjału rynkowego prac badawczych.

 

II rok

1. Techniki nauczania na odległość, 10 godz. (20th Mar – 10th Apr 2021)
Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, CME PG

Kurs obejmuje wskazówki, jak efektywnie planować aktywności w obszarze Moodle, w tym: niezbędne elementy nauczania e-learningowego, ważne ustawienia, zapisy użytkowników, działania i zasoby dostępne w Moddle, organizacja pracy zdalnej, itp. Nabyte umiejętności są przydatne do przygotowywania prezentacji.

 

2. Patentowe bazy danych, 5 godz. (17 th Apr 2021)
Prowadząca: mgr Karolina Szambelan, Zespół rzeczników patentowych PG

Szkolenie pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności informacyjnych do wyszukiwania danych o pracach o innowacyjnym charakterze, w tym wielodyscyplinarnych zgłoszeń patentowych i innowacji, które uzyskały ochronę patentową. Zajęcia obejmują ćwiczenia wykorzystywania i oceniania informacji o nieopublikowanych wynikach badań naukowych, a posiadających znamiona postępu o charakterze wdrożeniowym.

 


 

Zajęcia z grupy soft skills w semestrze zimowym 2020/2021 (current courses in 2020/2021)

wszystkie zajęcia realizowane są w trybie zdalnym / remote learning only

 

Doktoranci, III –IV rok st. doktoranckich 

1. Research Project Management (15h)_POWER 3.2. Inter PhDII >>>, lecturer: Renata Downar-Zapolska, GUT, Regional Contact Point for EU Framework Programmes in Gdańsk (January, 8th – 22th, 2021). Enrollment >>> 

 

2. Didactic methods in the modern teaching process, 15h by CME at GUT_ POWER 3.2. Inter PhDII (November 3rd, 2020-January, 19th, 2021)

The course aims at developing the highest standards of didactic skills in the modern teaching process - the opportunity to acquire knowledge on different kinds of didactic methods in particular interactive ones, and abilities to adjust teaching methods to the expected learning outcomes, to plan an e-test and a standard exam, ability to create a presentation about an issue in an effective way, etc.

 

3. Publikowanie wyników badań w specjalistycznych czasopismach, 5g._ POWER 3.5 (November, 20th, 2020 – December, 18th, 2020)

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z możliwościami oraz praktycznymi aspektami publikowania wyników badań (artykułów naukowych oraz danych wytwarzanych i pozyskiwanych w procesie badawczym) w specjalistycznych czasopismach naukowych, w tym zapoznanie z modelami otwartego i wolnego dostępu oraz licencjami Creative Commons, itd. 

 

4. Wybrane zagadnienia filozofii, 15g, Prof. Przemysław Parszutowicz, GUT (November, 19th, 2020 - January, 21d, 2021)


 

Szkoła Doktorska PG

 

I rok

1. Scientific databases and information skills, 5h, Magdalena Szuflita-Żurawska, GUT Library (November, 16th, 2020 – December, 17th, 2021)

The training allows to acquire advanced information skills needed in doctoral studies, such as finding academic journals literature, using and evaluating information for academic studies, exploring the tools that enable scholars to keep track of information and academic research published through different channels, and publishing scientific outcomes.

2. Intellectual property protection, 5h, Justyna Pawłowska, PhD, Patent Attorney at GUT (January, 15th – 19th, 2021)

The purpose of the workshops is to introduce participants to the main category of IP rights: patents and trademarks. There will be presented examples of the patented inventions, the role and practice from the patents, and the registered trademarks and refused registrations on legal grounds.

 

II rok

1. Didactic methods in the modern teaching process, 15h, by CME at GUT (November 3rd, 2020-January, 19th, 2021)

The course aims at developing the highest standards of didactic skills in the modern teaching process - the opportunity to acquire knowledge on different kinds of didactic methods in particular interactive ones, and abilities to adjust teaching methods to the expected learning outcomes, to plan an e-test and a standard exam, ability to create a presentation about an issue in an effective way, etc.

2. Commercialization of scientific outcomes, 5 g. by CKTT at GUT (January, 15th – 22nd, 2021)

Participants can get acquainted with commercialization scenarios at GUT (licensing, spin-off companies, commissioned research) and with case studies in the field of technology transfer at GUT. There will be an opportunity to analyze their own research through commercialization perspective, e.g. by using the Quick Look method as a way to quickly verify the market potential of research work.

 

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa PG

 

I rok

Literaturowe bazy danych, 5g., Magdalena Szuflita-Żurawska, BG PG (January, 23rd, 2021)

Szkolenie  przygotowuje do sprawnego wyszukiwania literatury czasopism akademickich i efektywnego korzystania ze źródeł gromadzących dane o wynikach badań naukowych o zasięgu międzynarodowym.