Decyzje rektora ws. stypendiów do odbioru

W dn. 17 grudnia 2018 r. zakończy się proces przekazywania na wydziały imiennych decyzji rektora ws. przyznania lub odmowy przyznania stypendiów doktoranckich i projakościowych. Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatów studiów doktoranckich na swoich wydziałach od dn. 18 grudnia 2018 r.

Zgodnie z informacją podaną w dn. 28 listopada o wynikach tegorocznego konkursu na stypendia, każdy doktorant, który złożył wniosek o stypendium w tym roku, otrzyma imienną decyzję administracyjną z podaniem jej podstawy i możliwych ewentualnych środków odwoławczych.

Prosimy o sprawny odbiór decyzji. W przypadku nieodebrania przez doktoranta decyzji o przyznaniu stypendium jego wypłata może zostać zawieszona lub wstrzymana. W przypadku nieodebrania przez doktoranta decyzji o odmowie przyznania stypendium, doktorantowi nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora ani skarga do sądu.