Konkurs na stypendia Santander - druga edycja

 

Ogłoszenie z dn. 31.10.2017

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017  wprowadzającym Regulamin określający kryteria przyznawania i wypłacania stypendiów Santander Universidades pracownikom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A., w związku z niewyczerpaniem dostępnej puli w ramach pierwszego konkursu na ww. stypendia ogłasza się jego drugą edycję.

 

UWAGA!
W stosunku do obowiązującego regulaminu zmieniają się niektóre jego zapisy:
 • § 3 ust. 1 – zmienia się okres, w którym mogą zostać przyznane stypendia – z roku akademickiego 2016/2017 na rok kalendarzowy 2017,
 • § 4 ust. 3 – zmianie ulega adres mailowy, na który przyjmowane są zgłoszenia na santander.dsn@pg.edu.pl,
 • § 7 ust. 1 – zmienia się data rozliczenia otrzymanego stypendium – z 31.10.2017 na 15.01.2018.

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeksjob shadowing) organizowanych za granicą. Zaplanowane aktywności powinny się odbyć najpóźniej do końca I połowy stycznia 2018 r.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł.

Pula dostępnych stypendiów po uwzględnieniu liczby stypendiów przyznanych w pierwszej edycji konkursu wynosi: 20, w tym 4 dla doktorantów, 6 dla pracowników naukowo-dydaktycznych i 10 dla pracowników administracyjnych. Zastrzega się możliwość dokonywania przesunięć między grupami uprawnionych zgodnie z zapisem zdania drugiego w § 4 regulaminu.

Wypełniony wniosek o stypendium należy podpisać odręcznie i utrwalić w formacie PDF lub JPG (w formie skanu lub zdjęcia). Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie na konferencję lub wyjazd zagraniczny, a w przypadku jego braku – rekomendację opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub kierownika katedry / bezpośredniego przełożonego pracownika wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu. Załącznik może mieć formę osobnego dokumentu zapisanego w formacie PDF, JPG, bądź załączonego maila.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną na  adres santander.dsn@pg.edu.plod dnia 3.11.2017 (piątek) od godz. 0:01 do dnia 7.11.2017 (wtorek) do godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości następujące dane: „imię i nazwisko wnioskodawcy, grupa docelowa (doktorant / pracownik naukowo-dydaktyczny / administracyjny)”.
O przyjęciu zgłoszenia i kolejności na liście przyjętych zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę mailową, a nie data i godzina wysłania wiadomości. Wnioski wysłane przed lub po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.11.2017 (poniedziałek).

 

Harmonogram konkursu:

 • od 3.11.2017 godz. 0:01 do 7.11.2017 godz. 16:00 – przyjmowanie wniosków stypendialnych
 • 13.11.2017 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie DSN
 • do 27.11.2017 – wypłata stypendiów stypendystom
 • do 15.01.2018 – rozliczenie otrzymanego stypendium

 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres dsn@pg.edu.pl.

 

Członkowie Komisji:

 1. prof. dr hab. Piotr Dominiak – prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji,
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Smulko – prorektor ds. nauki,
 3. Karolina Wysocka – kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej,
 4. Mariusz Madajczyk – kierownik Działu Spraw Naukowych,
 5. Krzysztof Zagórski – przewodniczący Samorządu Doktorantów.