Konkurs na stypendia uczelni InterScholar PhD - Alpha dla cudzoziemców starających się o przyjęcie na studia doktoranckie na r.a. 2018/2019

 

Zgodnie z §2 ust. 1, 2 i 3 załącznika nr 2 do Pisma Okólnego Rektora PG nr 5/2018 z dnia 28.02.2018 r. ws. zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania konkursów o stypendia wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia i stacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich ogłasza się konkurs na stypendia uczelni InterScholar PhD - Alpha dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.

 

Liczba i kwota stypendiów:  3 stypendia w wysokości 3000 zł miesięcznie

Okres wypłaty stypendiów: 4 lata (przez 12 miesięcy w roku) od momentu rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie przez kandydata. Stypendyści są zwolnieni z opłat za kształcenie na studiach doktoranckich.

Wydziały, które przystąpiły do konkursu:

  • Wydział Architektury (1 stypendysta)
  • Wydział Chemiczny (do 2 stypendystów)
  • Weydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (do 2 stypendystów)
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki (do 2 stypendystów)
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii

Lista potencjalnych opiekunów naukowych: pod tym linkiem

 

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2018 r.

 

Aplikacja powinna zawierać:

  1. Wniosek kandydata (szablon do pobrania - doc).
  2. Załącznik 1 –  kopia 2 listów rekomendacyjnych wraz z danymi kontaktowymi osoby rekomendującej
  3. Załącznik 2 – zgoda opiekuna naukowego (szablon do pobrania - doc)
  4. Załącznik 3 – wykaz osiągnięć opiekuna naukowego z ostatnich 5 lat, tj. za okres 2013-2017 (szablon do pobrania - doc)
  5. Zgodę kandydata na uwzględnienie jego aplikacji również w konkursie na stypendia uczelni InterScholar PhD-Beta w przypadku wysokiej oceny aplikacji, a nie otrzymania stypendium uczelni InterScholar PhD-Alpha z uwagi na przekroczenie dostępnej puli stypendiów (element opcjonalny)

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy scholarship-PhD@pg.edu.pl, wpisując w temacie maila: InterScholar PhD – Alpha.

 

Jednostka uczelni odpowiedzialna za obsługę konkursu: Dział Spraw Naukowych

 

UWAGA!

 

Stypendium nie przysługuje cudzoziemcom chcącym podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, stypendystom uczelni w ramach programu stypendialnego InterScholar PhD – Beta, stypendystom strony polskiej (stypendia NAWA) ani stypendystom strony wysyłającej.
O stypendium nie mogą się również ubiegać cudzoziemcy studiujący już na studiach doktoranckich PG.

 

O stypendia mogą się starać wyłącznie kandydaci na studia doktoranckie prowadzone w ramach wydziałów, które przystąpiły do konkursu.

 

Laureaci konkursu stają się stypendystami uczelni po przejściu procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie i złożeniu ślubowania. Proces aplikowania na studia odbywa się za pomocą platformy Dream Apply.

 

Przed przystąpieniem do konkursu kandydaci powinni zapoznać się z następującymi dokumentami: