Konkurs na stypendia uczelni InterScholar PhD - Beta dla cudzoziemców starających się o przyjęcie na studia doktoranckie na r.a. 2018/2019

 

Zgodnie z §2 ust. 4 i 7 załącznika 3 do Pisma Okólnego Rektora PG nr 5/2018 z dnia 28.02.2018 r. ws. zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania konkursów o stypendia wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia i stacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich ogłasza się konkurs na stypendia uczelni InterScholar PhD - Beta dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.

 

Liczba i kwota stypendiów: 6 stypendiów w wysokości 3000 zł miesięcznie

Okres wypłaty stypendiów: 1 rok (12 miesięcy) od momentu rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie przez kandydata.

Konkurs obejmuje wszystkie wydziały prowadzące studia doktoranckie. Otrzymanie stypendium nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za kształcenie na studiach doktoranckich.

Lista potencjalnych opiekunów naukowych: pod tym linkiem

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2018 r.

 

Aplikacja powinna zawierać:

  1. Wniosek kandydata (szablon do pobrania - doc)
  2. Załącznik 2 – zgoda opiekuna naukowego (szablon do pobrania - doc)
  3. Załącznik 3 – wykaz osiągnięć opiekuna naukowego z ostatnich 5 lat, tj. za okres 2013-2017 (szablon do pobrania - doc)

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy scholarship-PhD@pg.edu.pl, wpisując w temacie maila: InterScholar PhD –Beta.

Jednostka uczelni odpowiedzialna za obsługę konkursu: Dział Spraw Naukowych

 

UWAGA!

 

Stypendium nie przysługuje cudzoziemcom chcącym podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, stypendystom uczelni w ramach programu stypendialnego InterScholar PhD – Alpha, stypendystom strony polskiej (stypendia NAWA) ani stypendystom strony wysyłającej.
O stypendium nie mogą się również ubiegać cudzoziemcy studiujący już na studiach doktoranckich PG.

 

Preferowani kandydaci z następujących krajów:

Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja,Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, Iran, Irak, Syria, Wietnam,  kraje Afryki, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania

 

Laureaci konkursu stają się stypendystami uczelni po przejściu procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie i złożeniu ślubowania. Proces aplikowania na studia odbywa się za pomocą platformy Dream Apply.

 

Przed przystąpieniem do konkursu kandydaci powinni zapoznać się z następującymi dokumentami: