Nabór do Rady Młodych Naukowców

Do 22 lutego br. trwa nabór członków do Rady Młodych Naukowców - organu doradczego Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (obecnie  Ministra Edukacji i Nauki).

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl. Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Do Rady Młodych Naukowców mogą zgłaszac się naukowcy, którzy spełniają definicję młodego naukowca oraz posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.

Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Młodym naukowcem w myśl ustawy jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Do okresu 7 lat, o którym mowa wyżej, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Więcej informacji na temat działalności Rady można znaleźć pod adresem