Nowy Prorektor ds. Nauki i zakres jego kompetencji

Z dniem 1 września b.r.  w miejsce ustępującego prof. dr hab. Józefa Eugeniusza Sienkiewicza, prof. zw. PG, funkcję Prorektora ds. Nauki, pod którego podlega Dział Spraw Naukowych, objął prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG, powołany na kadencję 2016-2020.

Zakres kompetencji nowego Prorektora ds. Nauki reguluje Zarządzenie Rektora PG nr  22/2016 z dn. 1 września 2016 r. i obejmuje:

1. Prowadzenie polityki naukowej i dbanie o rozwój kadry.

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, za wyjątkiem profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych i profesorów wizytujących.

3. Prowadzenie nadzoru nad badaniami naukowymi.

4. Koordynowanie i nadzór nad studiami doktoranckimi.

5. Określenie zasad i wyrażanie zgody na zatrudnienie poza Politechniką Gdańską.

6. Zatwierdzanie wniosków o dotację na działalność statutową.

7. Zatwierdzanie wniosków, umów konsorcjum i innych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów krajowych i międzynarodowych, w tym w szczególności wniosków o finansowanie projektów badawczych NCN i NCBiR.

8. Nadzór nad przygotowaniem, realizacją i zapewnieniem zachowania trwałości wyników projektów ogólnouczelnianych (finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych), w tym kontrola wydatkowania funduszy w ramach realizowanych projektów.

9. Nadzór nad działalnością Biblioteki PG.

10. Nadzór nad działalnością Centrum Informatycznego TASK.

11. Nadzór nad działalnością Wydawnictwa PG.

12. Nadzór nad pracą rektorskiej Komisji ds. Etyki w Nauce.

13. Nadzór nad pracą rektorskiej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich PG.

14. Nadzór nad działalnością komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich i doktorantów.

15. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o nagrody naukowe MNiSW dla nauczycieli akademickich i doktorantów.

16. Nadzór nad przygotowaniem wniosku i reprezentowanie Politechniki Gdańskiej w kapitule Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

17. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena.

18. Organizacja i zatwierdzanie rozdziału projakościowych stypendiów doktoranckich.

19. Nadzór nad interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi i laboratoriami naukowymi.

20. Zatwierdzanie wniosków aparaturowych.

21. Zatwierdzanie wniosków o ocenę parametryczną jednostek naukowych.

22. Nadzór nad przygotowaniem i zatwierdzanie sprawozdań z działalności naukowej.

23. Realizacja innych obowiązków wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz zadań zleconych przez rektora.

 

Dane kontaktowe do sekretariatu Prorektora ds. Nauki pozostają bez zmian:

mgr inż. Agata Markowska
Gmach Główny (budynek nr 1), pok. 268

tel. (+48) 58 347-14-74
email: proren@pg.gda.pl