Program wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej - m.in. dla doktorantów i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) niedawno ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2019/2020.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

O przyznanie stypendium w ramach programu mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską, które są m.in.:

  • doktorantami lub

  • pracownikami naukowymi.

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Uwaga – w tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Termin wnioskowania: od 15 listopada do 15 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej), wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA  >>> 

Termin realizacji programu: wyjazdy od 5 do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Stypendium: Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Szczegółowe informacje >>> 

Kontakt: Pion Programów dla Naukowców:
e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl (Armenia, Chiny, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, Wietnam)
e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry)