Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni ( lub upoważniony prorektor). Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123). Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców reguluje rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

UWAGA! W bieżącej edycji nie jest wymagana zgoda Rady Wydziału.

 W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie - od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Ogłoszenie na stronie MNiSW