Stypendia doktoranckie i projakościowe w r.a. 2018/2019 - listy stypendystów

Poniżej prezentujemy listy rankingowe doktorantów, którzy aplikowali o stypendia doktoranckie i projakościowe na rok 2018/2019, wraz z decyzjami ws. przyznania bądź odmowy przyznania tych stypendiów, podjętymi w dn. 28.11.2018 przez Prorektora ds. Nauki, działającego z upoważnienia Rektora PG.

 
Każdy doktorant, który złożył wniosek o stypendium w tym roku, otrzyma imienną decyzję administracyjną z podaniem jej podstawy i możliwych ewentualnych środków odwoławczych. Decyzje są w trakcie przygotowywania. O możliwości odbioru poinformujemy Państwa mailowo oraz na stronie DSN. 
Do momentu poświadczenia odbioru decyzji prosimy o powstrzymanie się od składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora PG na mocy § 9 ust. 6 i 7 regulaminu stypendialnego. Wnioski datowane i złożone przed tym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. To samo dotyczy ewentualnych wniosków / odwołań, które zostały skierowane do Rektora / Prorektora ds. Nauki przed terminem publikacji niniejszych list.

 

Stypendia doktoranckie:

 

Stypendia projakościowe: