Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów

W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów ma na celu dostosowanie obecnej treści zasad do okresu przejściowego, w którym studia doktoranckie będą wygaszane (usunięcie zapisów odnoszących się do pierwszego roku) i uniezależnienie możliwości przyznania stypendium doktorantom IV roku i wyższych lat od otwarcia przewodu doktorskiego czy też wszczęcia postępowanai w sprawie nadania stopnia doktora, kiedy to taka procedura od początku maja do końca września tego roku jest przez ustawodawcę zawieszona.

O stypendia mogą aplikować wyłącznie doktoranci kontynuujący kształcenie na studiach doktoranckich. O stypendia nie mogą występować doktoranci przyjęci do szkoły doktorskiej.

Poniżej zamieszczamy treść zarządzenia wraz z załącznikami:

Zarządzenie Rektora PG nr 14/2019 z dn. 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.