Obowiązujący wykaz czasopism punktowanych (2016)

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach:

wykaz czasopism części A

wykaz czasopism cześci B

wykaz czasopism części C

Komunikat MNiSW z dnia 9.12.2016 r.