ROZPORZĄDZENIA

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Rozporządzenie MNiSW z 12.01.2018r. w sprawie szczegółowych kreyteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finasowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz.U. 2018, poz. 166)

ŚCIEŻKI AWANSU

Rozporządzenie MNiSW z 19.01.2018 ws szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261)

Rozporządzenie MNiSW z 26.09.2016 r. ws. szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - nieaktualne

Rozporządzenie MNiSW z 3.10.2014 r. ws. szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - nieaktualne
 

Rozporządzenie MNiSW z 22.09.2011 r. ws. szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadania tytułu profesora - nieaktualne

Rozporządzenie MNiSW z 01.09.2011 r ws. kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie st. doktora habilitowanego

Rozporządzenie z 23.08.2011 ws. nostryfikacji stopni naukowych i tytułów w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ STYPENDIA

Rozporządzenie MNiSW z 7.09.2011 r. ws. przyznawania Nagród Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra NiSW z 17 grudnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra NiSW z 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

INWESTYCJE APARATUROWE I BUDOWLANE ORAZ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Rozporządzenie Ministra NiSW z 8.10.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - z dnia 11 września 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane,
służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - z 21 lipca 2017 r.

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych - z 11 września 2015 r.

 

Nieaktualne

Rozporządzenie MNiSW Działalność statutowa 5 listopada 2010 r.

Zmiana rozporządzenia Działalność Statutowa z 8 czerwca 2011 r.

Zmiana rozporządzenia Działalność Statutowa z 27 kwietnia 2012 r.

Zmiana rozporządzenia Działalność Statutowa z 18 grudnia 2014 r.

SYSTEM INFORMACJI O NAUCE

Rozporządzenie MNiSW z dn. 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce - tekst ujednolicony