Na podstawie bazy Web of Science Core Collection została przeprowadzona analiza dorobku aktywnych zawodowo pracowników Politechniki Gdańskiej. Pod uwagę wzięto następujące parametry bibliometryczne: wartość liczbową indeksu Hirscha, liczbę cytowań bez autocytowań, liczbę publikacji.

Analizy dokonano na podstawie zasobów bazy Web of Science. W wyliczeniach uwzględniono pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tych pracowników dydaktycznych, którzy zostali zgłoszeni do liczby N, według stanu zatrudnienia na 31.12.2018 r. W zestawieniu ujęto osoby, których indeks Hirscha wynosi co najmniej 1. Opracowanie było przygotowywane w okresie grudzień 2018 - luty 2019, dlatego podana liczba cytowań może być inna od wyliczanej aktualnie.


Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Mechaniczny

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Zarządzania i Ekonomii