COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

 

COST jest strukturą organizacyjną (The European Cooperation in Science and Technology) finansowo wspierającą międzynarodową współpracę w Europie i z krajami sąsiadującymi na gruncie badań naukowych. W ramach podejmowanych działań, tzw. Akcji COST, na cztery lata zawierane są sieci naukowe celem wspólnego poszukiwania rozwiązań dla podjętego problemu badawczego i ich popularyzacji w środowisku międzynarodowym: organizacja spotkań, szkoleń, krótkoterminowych inicjatyw promujących naukową współpracę w skali globalnej.  

 

Jak przystąpić do Akcji COST?

COST jest otwarty dla naukowców ze wszystkich dyscyplin naukowych. Mogą oni zgłosić propozycję nowej Akcji COST (1), mogą także dołączyć do już ustanowionej sieci naukowej w ramach realizowanej Akcji COST (2), Szczegóły >>> 

Zapoczątkowanie uczestnictwa w programie:

1/ Propozycje nowych Akcji COST mogą obejmować rozmaite obszary rozwoju nauki, technologii, ekonomii, kultury, życia społecznego i można je zgłaszać w ramach otwartych konkursów >>>  Po ośmiu miesiącach od zamknięcia danego konkursu podejmowana jest decyzja o finansowaniu na podstawie ewaluacji wniosków dokonanej przez Komitet Naukowy COST (Scientific Committee). Szczegóły zgłaszania propozycji Akcji COST >>>
W przypadku chęci udziału w ramach otwartych konkursów na nowe Akcje COST, prosimy o kontakt z Działem Projektów PG >>> 

2/ Dołączenia do sieci naukowo-technologicznej wybranej Akcji COST polega na wyznaczeniu delegata z Polski - pracownika naukowego z PG - do danej Akcji COST, tym samym niezbędne jest  formalne zaakceptowanie przez Polskę Memorandum of Understanding dot. danej Akcji, tzn. umowy będącej deklaracją wspólnego koordynowania działalności badawczej w ramach realizacji wspólnych celów i z poszanowaniem własności intelektualnej. Dołączenie do wybranej (trwającej) Akcji COST, musi być poprzedzone kontaktem z Chair’em  tej Akcji.

Ścieżka proceduralna w PG oparta na przepisach aktywności w programie COST:

1. Skierowanie pisma z uczelni do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nadawcą pisma jest rektor lub prorektor

2. Treść pisma zawiera:

  • prośbę o podjęcie kroków w celu formalnego przystąpienia Polski do wybranej Akcji COST
  • krótkie uzasadnienie merytoryczne
  • potwierdzenie, że jednostka dysponuje środkami na pokrycie kosztów badań, których przedmiotem jest dana Akcja COST (wskazanie źródła finansowania prac NB)
  • propozycję delegata - pracownika naukowego z PG – do Komitetu Zarządzającego wybraną Akcją (Management Committee [MC])

3. Załączenie wykazu dorobku naukowego proponowanego delegata

4. Zgłoszenie informacji o wnioskowaniu do Działu Projektów (opracowanie umowy i corocznych aneksów oraz okresowe raportowanie).

Każdy kraj dysponuje tylko dwoma miejscami w MC danej Akcji COST, dlatego każdy delegat powinien wywodzić się z innej uczelni. Można jednak delegować zastępców (Substitute Member) w ramach nieobecności na posiedzeniach MC. Uczestnicy MC realizowanych Akcji COST mogą dodatkowo ubiegać się o finansowanie w ramach krajowego projektu  HARMONIA.

 

Co jest finansowane w ramach programu COST?

Program COST pokrywa koszty koordynacji międzynarodowej współpracy sieci naukowo-technologicznych w ramach danej Akcji COST, Szczegóły >>> 
Program COST nie obejmuje finansowania badań będących motywem przewodnim danej Akcji COST. Program należy rozumieć jako wsparcie i promocję budowania międzynarodowych kontaktów w ramach realizacji wspólnych zainteresowań badawczych. Koszty realizowania tych badań są pokrywane ze środków krajowych (projekty) i instytucjonalnych (np. fundusz rozwoju wydziału).

Wytyczne i dokumenty zgłoszeniowe >>>

Uczestnictwo pracowników PG w Programie COST >>>

 

Celem programu COST jest wzmacnianie badań w Europie i ich możliwości wdrożeniowych poprzez promowanie naukowo-technologicznych sieci naukowych zrzeszając wszystkich interesariuszy (dot. sektora publicznego i prywatnego, w tym instytucji naukowych, podmiotów MSP, NGO, organizacji europejskich i międzynarodowych, etc.) zaangażowanych w tworzenie i implementowanie wiedzy z obszarów multi- i interdyscyplinarnych w ramach inicjowania rozwoju prowadzącego do tworzenia nowych koncepcji, nowatorskich usług i produktów. Celem skoordynowanej na gruncie europejskim inicjatywy COST (Program Horyzont 2020) jest wspieranie kierunków udoskonalania działalności naukowych, promowanie otwartości i spójności we współpracy międzynarodowej środowisk naukowych. Uczestnictwo w działaniach COST obejmuje dzielenia się wiedzą w ramach kompetencji dyscyplinarnych, a tym samym zwiększanie jakości nauki poprzez wyznaczanie nowych kierunków rozwoju i przedsięwzięć opartych na integracji różnych doświadczeń badawczych i na współpracy zorientowanej na potrzeby społeczeństw.