Edukator: narzędzia wspomagające kształcenie zdalne

Interakcja i utrzymanie zaangażowania Obrazowanie przekazu Inspirowanie Testowanie wiedzy

 


Teaching about social aspects of technology

The team of TEACHENER project presents a complex set of ready-to-use teaching modules covering various topics associated with social aspects of technology - the issues of electricity in social life and its consequences. The edu-kit provides background information and teaching sessions in interactive formats for the teachers on 8 topics.

Download learning materials >>> 

 

TEACHENER aims to fill the gap between social sciences and humanities and energy teaching at universities in Europe by transposing social sciences and humanities knowledge to the domain of higher technical education. Innovative educational practices will provide the graduates of technical energy studies with soft skills and key social competencies, enabling them to better respond to the needs of the labour market related to the shift to knowledge society and a fair energy transition with new or adapted job profiles.


Warsztat autora publikacji naukowych

Formułowanie przekazu w kontekście naukowym bywa trudne, bo umiejętność pisania w sposób precyzyjny i jasny wymaga ciągłego udoskonalania. Od czego zacząć >>>

Jak odnieść sukces w pisaniu prac naukowych? Jak opracować strukturę dobrego artykułu, sformułować jasny przekaz raportujący wyniki badań, jak publikować w naukowym czasopiśmie? Przedstawiamy Państwu ofertę kursów e-learningowych (Coursera i Future Learn), w których odnaleźć można odpowiedzi na wiele podobnych pytań.

 

Discovering Science: Science Writing>>>  

Kompendium wiedzy o różnorodnych formach opracowań naukowych, np. raport projektu badawczego, różne typy artykułów w czasopismach naukowych. Podczas dwutygodniowego kursu można zapoznać się z kwestiami wartymi rozważenia przed przystąpieniem do pisania w kontekście naukowym: np. struktura przekazu, sposób przedstawiania właściwych i trafnych wniosków z badań.

 

Academic literacy>>>

Podejmowane kwestie e-kursu obejmują: konstruktywny krytycyzm w czytaniu źródeł, samokrytyczne autorstwo, trafny wybór literatury, dążenie do trafnej i rzeczowej interpretacji źródeł oraz rozumienia związków pomiędzy różnymi partiami tekstów dot. badań, sposób formułowania przekazu naukowego.

 

Scholarly communication>>>

Kurs jest warsztatem formułowania treści w j. angielskim usprawniającym umiejętności komunikacji zachowanej w konwencji naukowej, w tym retorycznej i logicznej argumentacji.

 

How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course)>>>

Project-Centered Course umożliwia nabycie doświadczenia w przygotowaniu pracy naukowej (ang.), oferuje interaktywne ćwiczenie projektowania i opracowania artykułu naukowego w celu zgłoszenia go do recenzji z zamysłem wydania w naukowych źródłach.

-----------------------------------------------------------------------

Wymienione e-kursy przeprowadzane są cyklicznie i organizowane są przez platformy e-learningowe: Coursera lub Future Learn. Praktyczny udział w niektórych e-kursach związany jest z opłatą i kończy się wtedy uzyskaniem certyfikatu na podstawie weryfikacji zdobywanej wiedzy i umiejętności. Dostęp do treści e-kursów może być bezpłatny.

 

Proces wydawniczy (praktyczne wskazówki wydawców):


Publikuj Open Access

W ramach usprawniania komunikacji naukowej i popularyzacji wyników badań można uczestniczyć w inicjatywach upowszechniania własnego dorobku naukowo-badawczego poprzez publikowanie artykułów w ramach wolnego dostępu Open Access. Oferowane programy:

  • Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
  • Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) 
  • Program Springer Open Choice
  • Wydawnictwo MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

Jak publikować w Open Access >>>

Publikuj bezpłatnie w trybie Open Access >>>

 


Academic Integrity >>>

Przekaz e-kursu uwypukla istotność etycznej postawy uczestników akademickiej społeczności. Naprowadza na rozumienie pojęcia uczciwości akademickiej poprzez podkreślenie wartości z niej wynikających, wskazuje jak unikać nieuczciwości i działań powszechnie ocenianych za nie do zaakceptowania, np. dopuszczenie się plagiatu. Kurs jest także okazją do dyskusji na forum w innymi uczestnikami, tym samym wymiany doświadczeń i opinii.

Praktyczny (interaktywny) udział w e-kursach za pośrednictwem platformy Future Learn może być związany z opłatą, kończy się wtedy uzyskaniem certyfikatu na podstawie weryfikacji zdobywanej wiedzy i umiejętności. Dostęp do treści e-kursów jest bezpłatny.

 

Zagadnienia etyczne badań z obszaru nauk społecznych (WZiE) >>>


Przydatne umiejętności:

 

Practice your English skills

 

English Discussion Club

Zapraszamy zainteresowanych doktorantów na zajęcia koła językowego, na których ćwiczona jest komunikacja potrzebna podczas wyjazdów zagranicznych, w pracy oraz podróżach służbowych. To unikatowa okazja do praktyki języka angielskiego zarówno formalnego jak i potocznego. Celem spotkań jest ćwiczenie interakcji i swobodnego wypowiadania się w sytuacjach służbowych i towarzyskich, np. podczas zagranicznych wyjazdów. Zajęcia opierają się na konwersacji i poszerzaniu słownictwa, również poprzez czytanie prasy popularno-naukowej. Kontakt ws. terminów (i nie tylko)logos@pg.edu.pl

 

Rekomendowane materiały do ćwiczeń:

 

Technical English Author: David Bonamy

Praktyczny podręcznik do nauki technicznego języka angielskiego wspomagający rozwój umiejętności  skutecznego komunikowania się  we wszystkich technicznych i przedsiębiorczych specjalizacjach. Obejmuje cztery poziomy zaawansowania (4 serie Technical English) – sprawdź, który jest Twój:

 

Materiały wspomagające Technical English opracowane przez kadrę Centrum Języków Obcych PG

 

Teaching and Learning STEM: A Practical Guide by  Richard M. FelderRebecca Brent

Praktyczne źródło wiedzy o nowoczesnych metodach nauczania dyscyplin STEM (science, technology, engineering, and mathematics) i o projektowaniu efektywnych kursów dla studentów. Jeśli chcesz usprawnić swoją strategię dydaktyczną, to – “Rethink traditional teaching methods to improve student learning and retention in STEM.” 

 

Cambridge English for Scientists By Tamzen Armer

Materiały składają się na kurs rozwijający komunikację werbalną i umiejętności pisania – każdy zestaw 10 unitów powiązany jest z analizą przypadków opartych na rzeczywistych i opublikowanych badaniach. Przekaz skierowany jest do badaczy z różnych obszarów nauki i zawiera praktyczne wskazówki np. dot. raportowania problemów badawczych, czy prezentowania ich na konferencjach. Cambridge English for Scientists może być efektywnym kursem do samodzielnego uczenia się.

 

Technical Writing >>>

Kurs e-learningowy rozwijający umiejętność pisania - niezbędną w praktyce komunikowania informacji wynikających z procesu technicznej bądź eksperymentalnej pracy. Kurs naświetla czynniki determinujące stopień techniczności języka i powiązane z tym koncepcje. Będzie można wzmocnić umiejętność pisania różnych technicznych raportów, jak sprawozdanie laboratoryjne, raport z badań, opinia naukowa, etc. Celem e-kursu jest także zwrócenie uwagi na problematykę języka (związaną ze stylem i strukturą formułowania przekazu) jaką można napotkać podczas raportowania własnych badań naukowych. The Language Training and Testing Center, Moscow Institute of Physics and Technology; Szczegóły>>>

Praktyczny (interaktywny) udział w e-kursach za pośrednictwem platformy Coursera związany jest z opłatą i kończy się uzyskaniem certyfikatu na podstawie weryfikacji zdobywanej wiedzy i umiejętności. 

 

Logical and Critical Thinking>>> 

Zdalne zajęcia koncentrujące się na udoskonalaniu umiejętności logicznego i krytycznego myślenia. Podejmowane zagadnienia wzmocnić mogą zdolności: identyfikowania i unikania powszechnych błędów i uproszczeń w myśleniu, które prowadzą do nietrafnych przekonań; rozpoznawania, rekonstruowania i oceny argumentów; używania narzędzi logiki do analizy argumentacji; wdrażania owych narzędzi w obszarach nauki i teoriach dylematów moralnych.

 


Public Interest Statement

Im więcej osób zainteresujesz swoją pracą badawczą, tym większy jest potencjał wdrożenia jej efektów. Jak dotrzeć do szerszych kręgów odbiorców z naukowym przekazem?

 

Rozważ popularyzację własnych badań w formie Public Interest Statement >>>

PIS (obok tradycyjnego abstraktu) jest formą podsumowania przekazu naukowego, np. artykułu, skierowaną do czytelników bez specjalistycznej wiedzy, np. technicznej. Oto przykłady:

 

Tea is one of the major plantation crop cultivated in an area of 3.6 million hectares. During the manufacture of various types of tea (green, black and oolong), only fresh tender tea shoots comprising apical bud along with two to three leaves are used, while other parts of tea plant have remained unutilized, despite their abundance. In this report, we have explored the major bioactive constituents of green tea fruits. Hence, this study reveals a new sustainable and economical source for obtaining green tea bioactives for their utilization in nutraceuticals and cosmetic formulations.”

Rana, A., Singh, H. P., & Gulati, A. (2015). Investigation of major phenolic antioxidants from Camellia sinensis fruits. Cogent Chemistry1(1), 1080652. http://doi.org/10.1080/23312009.2015.1080652

 

There always exist a huge scope for energy saving options in production industries through intelligent operation of devices and effective energy management policies. Therefore, a methodical energy management initiation is extremely essential to develop an energy efficiency model and adopt the energy management recommendations for implementation in a cost effective manner for production industries. Therefore, implementation of the energy efficiency projects must be carried out through multi dimensional and predefined objectives. In this paper, an attempt has been made to develop a cost effective framework for production industries interested to implement the energy efficiency projects. The proposed technique has been applied on a cement asbestos production industry and can be suitably customized for other industries also.”

Parida, A., Choudhury, S., Chatterjee, S., & Chatterjee, D. (2016). A cost effective trade-off based renewable power augmented energy efficient load model for manufacturing industries for demand side management.Cogent Engineering, 3(1), 1239299. http://doi.org/10.1080/23311916.2016.1239299

Kluczowe wskazówki formułowania Public Interest Statement >>>


The teaching/research statement

Aplikowanie w środowisku akademickim (np. wnioskowanie o stypendia, granty, zatrudnienie) nierzadko związane jest z koniecznością przygotowania specyficznych dokumentów. Tutaj kilka uwag o the teaching statement oraz the research statement (w tym dla dyscyplin STEM - science, technology, engineering and mathematics).

 


PREZENTACJA / POSTER

Jak przygotować efektywną prezentację naukową lub zaprojektować przejrzysty poster konferencyjny >>>

 


Garść inspiracji badawczych:

 

Innovation: the World’s Greatest>>> 

Temat innowacji rozpatrywany jest w tym miejscu z perspektywy historycznej, co nasuwa wnioski, że większość współczesnych wynalazków bazuje na osiągniętych już w nauce rozwiązaniach, produktach, usługach czy procesach. To okazja do rozważań nad innowacją będącą w szczególnym zainteresowaniu uczestnika kursu, a także okazja do poszukiwania jej związków z dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi.

 

Discovering Science: Global Challenges>>> 

Dwutygodniowy e-kurs koncentruje się na osiągnięciach z obszaru chemii i jej roli w rozwiązywaniu niektórych współczesnych problemów dotyczących życia społecznego, np. globalnego wyżywienia. Podejmowane są także ciekawostki badawcze, np. zagadnienie oporności bakterii na antybiotyki.

 

Discovering Science: Chemical Products >>> 

Kurs zajmuje się zagadnieniami chemii rozwijającej produkcję konsumpcyjną na przykładzie struktur molekularnych, które mogą służyć produkcji nowych materiałów, jak powszechnie wykorzystywane włókna, od przemysłu włókienniczego do lecznictwa dentystycznego.

 

Cyber Security for Small and Medium Enterprises: Identifying Threats and Preventing Attacks >>>

Zagadnienia e-kursu o bezpieczeństwie cyberprzestrzeni w obszarze MSP umożliwiają zapoznanie się z metodami i zagrożeniami cyberataków oraz zapobieganie im (strategie przeciwdziałania, narzędzia ochrony organizacji przedsiębiorstw, itp).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyczny (interaktywny) udział w e-kursach za pośrednictwem platformy Future Learn może być związany z opłatą, kończy się wtedy uzyskaniem certyfikatu na podstawie weryfikacji zdobywanej wiedzy i umiejętności. Dostęp do treści e-kursów może być bezpłatny.