Akty prawne wewnętrzne (uczelniane)

 

ORGANIZACJA UCZELNI

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

1

uchwała senatu ws wprowadzenia statutu Politechniki Gdańskiej

statut

2012-01-18

US PG nr 353/2016/XXIII
tekst jednolity z 16.03.2016

organizacja uczelni, kompetencje organów

2a

zarządzenie rektora ws kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020

kompetencje prorektorów

2016-09-01

ZR PG nr 22/2016

zał. zakres kompetencji prorektorów ds.:
* internacjonalizacji i innowacji
* kształcenia i dydaktyki (Uwaga! Częściowo zmienione ZR PG nr 24/2016)
* nauki
* organizacji

2b

zarządzenie rektora ws zmian w ZR PG nr 22/2016 z 1.09.2016 dotyczącego 
kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016–2020

kompetencje prorektorów

2016-09-05

ZR PG nr 24/2016

(zmiana w zakresie kompetencji prorektora ds. kształcenia i dydaktyki)

3

zarządzenie rektora ws zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Gdańskiej
(ogłoszenie tekstu jednolitego)

regulamin organizacyjny

2015-12-18

ZR PG nr 33/2015

zał. 1 - struktura organizacyjna PG
zał. 2 - struktura organizacyjna jednostek ogólnouczelnianych PG
zał. 3 - symbole i kody jednostek organizacyjnych PG
zał. 4 - ramowe zakresy zadań (dyrektorów / kierowników) jednostek organizacyjnych administracji PG, szczegółowe zakresy kompetencji (zastępców) kanclerza

4

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

regulamin SamD

2008-03-10

uchwalony przez Radę Doktorantów

kompetencje i wybory do samorządu doktorantów, organy samorządu

5

uchwała senatu ws przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej

kodeks etyki

2011-01-19

US PG nr 303/2011

zbiór zasad postępowania każdego pracownika, doktoranta i studenta PG

 

ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

6

uchwała senatu ws przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

regulamin SD

2017-04-19

US PG nr 66/2017/XIXV

zał. - regulamin SD

7

uchwała senatu ws określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 - dla obywateli polskich i cudzoziemców

Zmiana uchwały senatu

 

2017-04-19

2017-07-05

US PG nr 65/2017/XXIV

US PG nr 104/2017XXIV

rekrutacja na SD na rok 2017/2018:
zał. 1 - warunki i tryb rekrutacji,
zał. 2 - podejmowanie przez obcokrajowców studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
zał. 3 - podejmowanie przez obcokrajowców studiów na zasadach INNYCH niż obowiązujących obywateli polskich,
zał. 4 - wydziały prowadzące SD,
zał. 5 - elektroniczna rekrutacja na SD - obywatele polscy,
zał. 6. - elektroniczna rekrutacja na SD - cudzoziemcy

zmiana zał.4 - dodano WOiO

8

zarządzenie rektora ws wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

opłaty za studia - obywatele UE/EFTA

2016-07-26

ZR PG nr 17/2016

opłaty za studia niestacjonarne - pobierane od (cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących) obywateli polskich
zał. 1 - koszt kształcenia za 1 godz. zajęć na studiach stacjonarnych
zał. 2 - wysokość opłat za studia niestacjonarne

9

zarządzenie rektora ws wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej

opłaty za studia - cudzoziemcy spoza UE/EFTA

2016-07-29

ZR PG nr 18/2016

opłaty za studia, opłata rekrutacyjna, opłaty za wydawane dokumenty - pobierane od cudzoziemców spoza UE/EFTA
zał. 1 - wysokość opłat za usługi edukacyjne - cudzoziemcy
zał. 2 - wzór umowy zawieranej między wydziałem a cudzoziemcą

10

uchwała senatu ws zmiany uchwały w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów i programów studiów na studiach doktoranckich

plany i programy SD (wytyczne)

2014-05-21

US PG nr 196/2014/XXIII

zał. - wytyczne dla rad wydziałów dotyczące uchwalania planów i programów studiów na SD - obowiązują doktorantów, którzy rozpoczęli studia po 1.10.2013

11a

zarządzenie rektora ws wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu pracy naukowej

wzór ankiety i sprawozdania doktoranta

2013-06-11

ZR PG nr 16/2013

zał. 1 - wzór ankiety oceny postępów w pracy naukowej doktoranta w sem. …. (zał. zmieniony ZR 28/2016)
zał. 2 - sprawozdanie doktoranta PG z realizacji programu SD w roku akademickim …...

11b

zarządzenie rektora ws. zmiany załącznika nr 1 ZR PG nr 16/2013 ws. wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu pracy naukowej

wzór ankiety i sprawozdania doktoranta

2016-10-11

ZR PG nr 28/2016

zał.  - wzór ankiety oceny postępów w pracy naukowej doktoranta w semestrze ….

12 zarządzenie rektora ws wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej wzory ankiet  2015-06-22 ZR PG nr 15/2015

zasady i tryb przeprowadzania ankiety oceny przedmiotu/modułu, SD, studiów podyplomowych

zał. 1 - ankieta oceny przedmiotu/modułu
zał. 2 - ankieta oceny SD po II roku studiów na wydziale ...
zał. 3 - ankieta oceny SD po IV roku studiów na wydziale ...
zał. 4 - ankieta oceny studiów podyplomowych

 

ŚWIADCZENIA / STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

13

zarządzenie rektora ws wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej

regulamin stypendialny

2016-10-03

ZR PG nr 27/2016

zał. regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz projakościowych dla doktorantów stacjonarnych

zał. 1 do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej dla doktorantów I roku
zał. 2 do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej dla doktorantów powyżej I roku
zał. 3 do regulaminu -  kryteria stosowane przy tworzeniu list rankingowych (dotyczy wyłącznie trybu konkursowego)

14a

zarządzenie rektora ws wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

regulamin FPM

2016-10-12

ZR PG nr 29/2016

zał. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
zał. 1 - dokumentowanie dochodu
zał. 2 - ustalanie dochodu
zał. 3 - zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
zał. 4 - ustalanie kwot stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
zał. 5 - wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych doktorantów  (zał. zmieniony ZR 30/2016)
zał. 6 - zapomogi
zał. 7 - ustalanie kwot stypendium dla najlepszych doktorantów
zał. 8 - wzory wniosków oraz druków:
a) wniosek o stypendium socjalne dla studentów
b) wniosek o stypendium socjalne dla doktorantów
c) wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
c-I) wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów I stopnia
d) wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów
e) wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów
f) wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych doktorantów
g) wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla studentów
h) wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla doktorantów
i) wniosek o przedłużenie stypendium socjalnego dla studentów I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na PG
j) wniosek o przedłużenie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na PG
k) oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w danym roku kalendarzowym, którzy rozliczali się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz karty podatkowej
l) wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)
m) wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)
n) oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na (nie) przyznane prawo do stypendium socjalnego
o) oświadczenie o dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)
zał. 9 - przepisy uszczegóławiające związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej na WFTiMS PG

14b

zarządzenie rektora ws zmiany załącznika nr 5 w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2016 z 12 października 2016 r.

regulamin FPM

2016-10-18

ZR PG 30/2016

zał. - Załącznik nr 5  do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej - Wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych doktorantów

15

zarządzenie rektora ws sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich

5% najlepszych absolwentów

2011-04-01

ZR PG nr 10/2011

zał.1 - lista 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich (wzór)

16

uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów ws przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej 

dofinansowanie konferencji

2016-03-03

UURD PG nr 07/03/2016

zał. - regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe
ze środków Samorządu Doktorantów

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

17

zarządzenie rektora ws wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gormadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej

rozprawy doktorskie

2015-02-10

ZR PG 5/2015

zasady udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich
zał. 1/1 - wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (PL)
zał. 1/2  - wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (EN)
zał. 2/1 - wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (PL)
zał. 2/2 - wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (EN)
zał. 3/1 - wzór opisu rozprawy doktorskiej (PL)
zał. 3/2 - wzór opisu rozprawy doktorskiej (EN)

 

Akty prawne zewnętrzne (państwowe)

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

1

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

szkolnictwo wyższe (ust)

2005-07-27

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm. - obwieszczenie MNiSW o tekście jednolitym: Dz.U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.
ostatnia aktualizacja:
Dz. U. 2017 poz. 60
(tekst ujednolicony)

organizacja szkolnictwa wyższego, w tym SD

 

STUDIA I STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

2

rozporządzenie MNiSW ws kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

kształcenie (rozp)

2017-02-10

Dz.U. 2017 poz. 256

kształcenie na SD, w  tym rodzaj i wymiar godzinowy zajęć/praktyk

3

rozporządzenie MNiSW ws studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

SD i stypendia doktoranckie (rozp)

2017-08-09

Dz.U. 2017 poz. 1696

organizacja SD, stypendia doktoranckie i projakościowe

4

rozporządzenie MNiSW ws sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

dotacja projakościowa (rozp)

2015-01-26

Dz.U. 2015 poz. 159

sposób podziału i tryb przekazywania dotacji projakościowej

5

rozporządzenie MNiSW ws stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

stypendia ministra (rozp)

2015-07-17

Dz.U. 2015 poz. 1051

tryb przyznawania stypendiów MNiSW

 

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

6

rozporządzenie MNiSW ws podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

studia cudzoziemców (rozp)

2006-10-12

Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406, z późn. zm. 
obwieszczenie MNiSW o tekście jednolitym: Dz. U. 2016 poz. 1501

dokumenty wymagane od cudzoziemców, stypendia dla cudzoziemców, opłaty za studia - częściowo zmienione kolejnymi rozporządzeniami

 

STOPNIE NAUKOWE I UZNAWANIE WYKSZTAŁCENIA

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu

przedmiot regulacji

7

ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

stopnie naukowe (ust)

2003-03-14

Dz.U. 2003, nr 65, poz. 595, z późn.zm. -
obwieszczenie Marszałka Sejmu o tekście jednolitym: Dz.U. 2016 poz. 882, z póżn.zm. -
ostatnia aktualizacja: Dz. U. 2016 poz. 1311 (tekst ujednolicony)

stopnie i tytuły naukowe / sztuki, wymogi dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego oraz rozprawy doktorskiej

8

rozporządzenie MNiSW ws szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

przewód doktorski

2016-09-26

Dz. U. 2016 poz. 1586

szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

zał. 1 - wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
zał. 2 - ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora (wzór)

9

rozporządzenie MNiSW ws obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

dziedziny i dyscypliny

2011-08-08

Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065

zał. wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztyki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

10

rozporządzenie MNiSW ws nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

nostryfikacja (rozp)

2015-08-19

Dz.U. 2015 poz. 1467

postępowanie nostryfikacyjne na uczelni
zał. wzory zaświadczeń