Akty prawne wewnętrzne (uczelniane)

 

ORGANIZACJA UCZELNI

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

1

uchwała senatu ws uchwalenia Statutu Politechniki Gdańskiej

obowiązuje od 1.10.2019

statut

2019-04-29

US PG nr 291/2019/XXIV

organizacja uczelni, kompetencje organów

2a

zarządzenie rektora ws kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020

kompetencje prorektorów

2016-09-01

ZR PG nr 22/2016

zał. zakres kompetencji prorektorów ds.:
* internacjonalizacji i innowacji
* kształcenia i dydaktyki (Uwaga! Częściowo zmienione ZR PG nr 24/2016)
* nauki
* organizacji

2b

zarządzenie rektora ws zmian w ZR PG nr 22/2016 z 1.09.2016 dotyczącego 
kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016–2020

kompetencje prorektorów

2016-09-05

ZR PG nr 24/2016

(zmiana w zakresie kompetencji prorektora ds. kształcenia i dydaktyki)

3

zarządzenie rektora ws zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Gdańskiej
(ogłoszenie tekstu jednolitego)

regulamin organizacyjny

2015-12-18

ZR PG nr 33/2015

zał. 1 - struktura organizacyjna PG
zał. 2 - struktura organizacyjna jednostek ogólnouczelnianych PG
zał. 3 - symbole i kody jednostek organizacyjnych PG
zał. 4 - ramowe zakresy zadań (dyrektorów / kierowników) jednostek organizacyjnych administracji PG, szczegółowe zakresy kompetencji (zastępców) kanclerza

4

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

regulamin SamD

2019-07-19

uchwalony przez Uczelnianą Radę Doktorantów

kompetencje i wybory do samorządu doktorantów, organy samorządu

5

uchwała senatu ws przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej

kodeks etyki

2011-01-19

US PG nr 303/2011

zbiór zasad postępowania każdego pracownika, doktoranta i studenta PG

 

ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

6a

uchwała senatu ws zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

obowiązuje od r.a. 2017/2018 do końca r.a. 2018/2019

regulamin SD

2017-04-19

US PG nr 66/2017/XXIV

zał. - regulamin SD

6b

uchwała senatu ws zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

obowiązuje od r.a. 2019/2020

regulamin SD

2019-04-29

US PG nr 292/2019/XXIV

zał. - regulamin SD

6c

uchwała senatu ws zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

obowiązuje od r.a. 2020/2021

regulamin SD

2020-06-17

US PG nr 474/2020/XXIV

zał. - regulamin SD

7

uchwała senatu ws określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 - dla obywateli polskich i cudzoziemców

to był ostatni nabór na studia doktoranckie

warunki rekrutacji

2018-02-21

US PG nr 157/2018/XXIV

 

tekst w wersji PL-EN:
US + regulamin

rekrutacja na SD na rok 2018/2019:
zał. 1 - warunki i tryb rekrutacji,
zał. 2 - podejmowanie przez obcokrajowców studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
zał. 3 - podejmowanie przez obcokrajowców studiów na zasadach INNYCH niż obowiązujących obywateli polskich,
zał. 4 - wydziały prowadzące SD,
zał. 5 - elektroniczna rekrutacja na SD - obywatele polscy,
zał. 6. - elektroniczna rekrutacja na SD - cudzoziemcy

8a

zarządzenie rektora ws wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

obowiązuje do roku akademickiego 2017/2018

opłaty za studia - obywatele UE/EFTA

2017-07-10

ZR PG nr 13/2017

opłaty za studia niestacjonarne - pobierane od (cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących) obywateli polskich
zał. 1 - koszt kształcenia za 1 godz. zajęć na studiach stacjonarnych
zał. 2 - wysokość opłat za studia niestacjonarne: dotyczy SD WZiE (zmienione ZR 26/2017)

8b

zmiany w Załączniku nr 2 do ZR 13/2017 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

obowiązuje do roku akademickiego 2017/2018

opłaty za studia - obywatele UE/EFTA

2017-12-06

ZR PG nr 26/2017

opłaty za studia niestacjonarne - pobierane od (cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących) obywateli polskich
zał. 2 - wysokość opłat za studia niestacjonarne: dotyczy SD WZiE i WOiO

8c

zarządzenie rektora ws wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

opłaty za studia - obywatele UE/EFTA

2018-06-25

ZR PG nr 23/2018

(tekst PL & EN)

opłaty za studia niestacjonarne - pobierane od (cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących) obywateli polskich
zał. 1 - koszt kształcenia za 1 godz. zajęć na studiach stacjonarnych
zał. 2 - wysokość opłat za studia niestacjonarne dotyczy SD WZiE i WOiO

9

zarządzenie rektora ws wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej

opłaty za studia - cudzoziemcy spoza UE/EFTA

 

2018-09-05

 

ZR PG nr 29/2018

opłaty za studia, opłata rekrutacyjna, opłaty za wydawane dokumenty - pobierane od cudzoziemców spoza UE/EFTA
zał. 1 - wysokość opłat za usługi edukacyjne - cudzoziemcy
zał. 2 - wzór umowy zawieranej między wydziałem a cudzoziemcą

10

uchwała senatu ws zmiany uchwały w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów i programów studiów na studiach doktoranckich

plany i programy SD (wytyczne)

2014-05-21

US PG nr 196/2014/XXIII

zał. - wytyczne dla rad wydziałów dotyczące uchwalania planów i programów studiów na SD - obowiązują doktorantów, którzy rozpoczęli studia po 1.10.2013

11a

zarządzenie rektora ws wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu pracy naukowej

wzór ankiety i sprawozdania doktoranta

2013-06-11

ZR PG nr 16/2013

zał. 1 - wzór ankiety oceny postępów w pracy naukowej doktoranta w sem. …. (zał. zmieniony ZR 28/2016)
zał. 2 - sprawozdanie doktoranta PG z realizacji programu SD w roku akademickim …...

11b

zarządzenie rektora ws. zmiany załącznika nr 1 ZR PG nr 16/2013 ws. wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu pracy naukowej

wzór ankiety i sprawozdania doktoranta

2016-10-11

ZR PG nr 28/2016

zał.  - wzór ankiety oceny postępów w pracy naukowej doktoranta w semestrze ….

12

zarządzenie rektora ws wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej

wzory ankiet 

2015-06-22

ZR PG nr 15/2015

zasady i tryb przeprowadzania ankiety oceny przedmiotu/modułu, SD, studiów podyplomowych

zał. 1 - ankieta oceny przedmiotu/modułu
zał. 2 - ankieta oceny SD po II roku studiów na wydziale ...
zał. 3 - ankieta oceny SD po IV roku studiów na wydziale ...
zał. 4 - ankieta oceny studiów podyplomowych

 

ŚWIADCZENIA / STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

wewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

13a

zarządzenie rektora ws zmiany regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej

obowiązuje w roku akademickim 2019/2020

regulamin stypendialny

2019-05-20

ZR PG nr 14/2019

zał.  regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz projakościowych dla doktorantów stacjonarnych (w ramach studiów doktoranckich)

zał. 1 do regulaminu -  rodzaje osiągnięć oraz sposób ich dokumentowania i ustalania punktów
zał. 2 do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego / projakościowego
zał. 3 proktokół WKD
zał. 4 informacja o przetwarzaniu danych

13b

zarządzenie rektora ws zmiany regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej

obowiązuje w roku akademickim 2020/2021

regulamin stypendialny

2020-09-18

ZR PG nr 64/2020

zał.  regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz projakościowych dla doktorantów stacjonarnych (w ramach studiów doktoranckich)

zał. 1 do regulaminu -  rodzaje osiągnięć oraz sposób ich dokumentowania i ustalania punktów
zał. 2 do regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego / projakościowego
zał. 3 proktokół WKD
zał. 4 informacja o przetwarzaniu danych

14

zarządzenie rektora ws wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

regulamin świadczeń

2019-09-20

ZR PG nr 37/2019

 zał. 9 Kryteria przyznawania stypendium rektora dla doktorantów
 

15

pismo okólne rektora ws zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania konkursów o stypendia wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia i stacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

regulamin stypendialny dla cudzoziemców

2018-02-28

PO R PG 5/2018

tekst w wersji PL-EN:

PO+regulaminy

w związku z ZR PG 1/2017 ws WFS PG

zał.  1 - Regulamin przeprowadzania konkursów o stypendia wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia na PG, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

zał. 2 - Regulamin konkursu o stypendium uczelni "InterScholar PhD - Alpha" dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
zał. do regulaminu - wzór wniosku konkursowego o stypendium "InterScholar PhD - Alpha"

zał. 3 - Regulamin przeprowadzania konkursów o stypendia uczelni „InterScholar PhD – Beta” wśród cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
zał. do regulaminu - wzór wniosku konkursowego o stypendium "InterScholar PhD - Beta"

16

zarządzenie rektora ws. zmiany Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiejiustalenie tekstu jednolitego

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

2018-09-13

ZR PG 30/2018

 

17

zarządzenie rektora ws sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich

5% najlepszych absolwentów

2011-04-01

ZR PG nr 10/2011

zał.1 - lista 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich (wzór)

18

uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów ws przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej 

dofinansowanie konferencji

2016-03-03

UURD PG nr 07/03/2016

zał. - regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe
ze środków Samorządu Doktorantów

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

19

zarządzenie rektora ws wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gormadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej

rozprawy doktorskie

2015-02-10

ZR PG 5/2015

zasady udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich
zał. 1/1 - wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (PL)
zał. 1/2  - wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (EN)
zał. 2/1 - wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (PL)
zał. 2/2 - wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (EN)
zał. 3/1 - wzór opisu rozprawy doktorskiej (PL)
zał. 3/2 - wzór opisu rozprawy doktorskiej (EN)

 

Akty prawne zewnętrzne (państwowe)

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

1a

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

szkolnictwo wyższe (ust)

2005-07-27

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm. - obwieszczenie MNiSW o tekście jednolitym: Dz.U. 2017 poz. 2183

organizacja szkolnictwa wyższego, w tym SD

1b

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

szkolnictwo wyższe (ust)

2018-07-20

Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.

organizacja szkolnictwa wyższego

1c

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

szkolnictwo wyższe (ust)

2018-07-03

Dz. U. z 2018, poz. 1669, z późn. zm.

organizacja szkolnictwa wyższego

 

STUDIA I STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

2

rozporządzenie MNiSW ws kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

kształcenie (rozp)

2017-02-10

Dz.U. 2017 poz. 256

kształcenie na SD, w  tym rodzaj i wymiar godzinowy zajęć/praktyk

3

rozporządzenie MNiSW ws studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

SD i stypendia doktoranckie (rozp)

2017-08-09

Dz.U. 2017 poz. 1696

organizacja SD, stypendia doktoranckie i projakościowe

4

rozporządzenie MNiSW ws sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

dotacja projakościowa (rozp)

2017-04-11

Dz.U. 2017 poz. 822

sposób podziału i tryb przekazywania dotacji projakościowej

5

rozporządzenie MNiSW ws stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

stypendia ministra (rozp)

2015-07-17

Dz.U. 2015 poz. 1051

tryb przyznawania stypendiów MNiSW

 

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu i link

przedmiot regulacji / załączniki

6

rozporządzenie MNiSW ws podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

studia cudzoziemców (rozp)

2018-06-05

Dz.U. 2018 poz. 1125

dokumenty wymagane od cudzoziemców, stypendia dla cudzoziemców, opłaty za studia

 

STOPNIE NAUKOWE I UZNAWANIE WYKSZTAŁCENIA

 

zewnętrzny akt prawny

stosowany skrót

data aktu

znak aktu

przedmiot regulacji

7

ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

stopnie naukowe (ust)

2003-03-14

Dz.U. 2003, nr 65, poz. 595, z późn.zm. -
obwieszczenie Marszałka Sejmu o tekście jednolitym: Dz.U. 2017 poz. 1789

stopnie i tytuły naukowe / sztuki, wymogi dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego oraz rozprawy doktorskiej

8

rozporządzenie MNiSW ws szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

przewód doktorski

2018-01-19

Dz. U. 2018 poz. 261

szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

zał. 1 - wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
zał. 2 - ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora (wzór)

9

Rozporządzenie MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

dziedziny i dyscypliny

2018-09-20

Dz. U. z 2018, poz. 1818

zał. klasyfikacja dziedzin nauki idyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

10

rozporządzenie MNiSW ws nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

nostryfikacja (rozp)

2015-08-19

Dz.U. 2015 poz. 1467

postępowanie nostryfikacyjne na uczelni
zał. wzory zaświadczeń