EIT Europejski Instytut Innowacji i Technologii / European Institute of Innovation & Technology>>>

 

EIT jest strukturą organizacyjną działającą w celach dostarczania innowacji  w ramach różnej problematyki wpisującej się we współczesne wyzwania rozwoju w skali globalnej. Tym samym działalność EIT opiera się na testowaniu nowych modeli tworzenia innowacji, zarządzania nimi, finansowania i wdrażania ich w regionach europejskich. Obejmuje następujące obszary rozwoju:

 

I/ EIT Climate-KIC

Jest to obszar działalności bazujący na przepływie wiedzy i nauki eksperymentalnej pomiędzy różnymi sektorami (badawczo-rozwojowymi, biznesowymi, społecznymi, regionalnymi, NGO), których zadaniem jest wskazywanie kierunków społecznie odpowiedzialnych praktyk rozwiązywania problemów dotyczących zmiany klimatu. W tym modelu współpracy, tzw. knowledge helix, procesy wymiany wiedzą i innowacjami łączą kompetencje z zasobami danych i rozwiązaniami know-how. EIT Climate-KIC organizuje tym samym projekty, których celem jest wspieranie Europy w minimalizowaniu prawdopodobieństw niebezpiecznych skutków zmian klimatycznych w perspektywie do 2030r. Zakres działań >>> 
Projekty realizowane są w ramach programów badań (Pathfinder, Demonstrator, Scaler) podejmujących problematykę:

 • Urban Transitions: poszukiwanie rozwiązań przekształcania obszarów miejskich w celu redukcji zanieczyszczeń i stwarzania warunków przyjaznych środowisku,
 • Sustainable Production Systems: usprawnianie infrastruktur przedsiębiorczych do redukcji emisji gazów i zanieczyszczeń, które są efektem ich procesów produkcyjnych,
 • Decision Metrics and Finance: wypracowanie mechanizmów finansowych wspierających przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych,
 • Sustainable Land Use: wspieranie procesów dekarbonizacji obszarów rolnych i leśnych.

Oferowane programy współpracy badawczej:

 • Pathfinder, to program zaprojektowany, aby umożliwić współpracę interesariuszy z obszarów biznesu i badań naukowych oraz usprawnić procesy testowania, udoskonalania i weryfikowania założeń dotyczących pomysłów innowacyjnych i ich implementacji.  
 • Demonstrator, wspiera innowatorów działających w obszarze klimatycznym w modelu zarządzania ryzykiem biznesowym.
 • Scaler, wspieranie i rozwój usług o potencjale wdrożeniowym, które mogą udoskonalać innowacje w obszarze problematyki klimatycznej.

Wnioskowanie o uczestnictwo w projektach EIT Climate-KIC >>> 

 

II/ EIT Digital

Program EIT Digital transferuje inwestycje w wąskie grupy innowacji, tzw. Innovation Action Lines, wybrane pod względem zapotrzebowania europejskiego, które skupiają się obecnie w obszarach: Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Infrastructure and Digital Finance. Każda grupa obejmuje działania prowadzone dla partnerów programu EIT Digital oraz szybko rozwijające się technologiczne start-up'y, których kierunkiem jest komercjalizacja innowacji.

Kierunki innowacji EIT Digital:

 • Digital Industry – obejmuje procesy ciągłe od produkcji do sprzedaży przez logistykę i wsparcie konsumentów,
 • Digital Cities – transformacja cyfrowa miast poprzez scentralizowane, uczestniczące i współpracujące interakcje pomiędzy samorządami, dostawcami usług miejskich, przedsiębiorstwami oraz obywatelami,
 • Digital Wellbeing – technologie cyfrowe wykorzystywane w obszarze podtrzymywania zdrowia społecznego (prewencja i wczesne wykrywanie zagrożeń), a także poszukiwania rozwiązań w chorobowych stanach mentalnych i fizycznych,
 • Digital Infrastructure – cyfrowe transformacje dostarczające rozwiązania komunikacyjne, które są bezpieczne i stabilne,
 • Digital Finance – wspieranie wytwarzania innowacyjnych narzędzi i usług finansowych użytecznych do podejmowania bieżących wyzwań przedsiębiorstw.

Zgłaszanie propozycji >>> 

 

III/ EIT Food

EIT Food obejmuje programy podejmujące społeczne wyzwania przy wykorzystaniu technicznych produktów i usług o nieprzeciętnym potencjale. Działania tego obszaru są prowadzone przez zespoły ekspertów, którzy dzielą się przedsiębiorczym doświadczeniem oraz nowatorskim podejściem do rozwiązywania problemów.

Wykaz inicjatyw >>> 

 

IV/ EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy obejmuje nowatorskie produkty, rozwiązania i usługi do wspierania i rozwoju w stabilnym sektorze energetycznym. 

Projekty EIT InnoEnergy's Innovation:

 • Clean coal and gas technologies – zakres badań obejmuje technologie przetwarzania odpadów, elastyczne systemy zasilania, wychwytywanie i składowanie węgla oraz niekonwencjonalne wydobycie gazu i ropy naftowej,
 • Energy from Chemical fuels – zakres badań obejmuje paliwa biogenne i syntetyczne, pochodzące z biomasy, odpadów, a nawet nadmiaru energii elektrycznej,
 • Energy Storage – kierunki działań to magazynowanie energii  w celu rozwoju inteligentnych sieci, inteligentnych miast i inteligentnych budynków,
 • Smart Electric Grid – kierunki działań to energoelektronika, inteligentne technologie transmisji i dystrybucji energii,
 • Energy efficiency – poszukiwanie opłacalnych rozwiązań redukcji emisji, poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zwiększania zużycia energii i zwiększanie konkurencyjności w sektorze,
 • Smart buildings and cities – tworzenie inteligentnych budynków i miast w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju,
 • Renewable Energy – zmniejszanie zależności od paliw kopalnych, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Wykaz realizowanych projektów>>> 

Wspierane start-upy>>> 

 

V/ EIT RawMaterial

EIT RawMaterials wspieranie innowacyjnych pomysłów przedsiębiorstw i przekształcanie ich w możliwości biznesowe, maksymalizacja możliwości w sektorze surowców i zabezpieczenia dostaw surowców dla Europy.

Realizowane projekty >>>