EUREKA>>>

EUREKA to inicjatywa wspierająca międzynarodową współpracę w badaniach i rozwoju. Oferuje uczestnictwo w sieciach naukowych w ramach realizacji projektów zrzeszających innowacje i badania napędzające rozwój międzynarodowych rynków w modelu R&D, w celach unowocześnienia i zwiększenia potencjału wdrożeniowego różnych procesów, produktów i usług. Inicjatywa oferuje zatem uczestnictwo w międzynarodowych projektach środowisku biznesowemu, instytucjom badawczym oraz jednostkom szkolnictwa wyższego.

Krajowe biuro inicjatywy EUREKA funkcjonuje w Dziale Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie rodzimych przedsiębiorców i instytucji badań naukowych do współpracy w zagranicznym środowisku na zasadach partnerstwa w realizacji wspólnych projektów, które finansowane są przez EUREKA. Zasadniczym kryterium takiego  projektu jest jego innowacyjność, jego potencjał wdrożeniowy i komercyjny. Obszar zainteresowań kierowany jest w stronę projektów ze wszystkich obszarów nauk technicznych o potencjale wdrożeniowym odpowiadającym zapotrzebowaniu społecznemu. 

Kryteria wyboru to przynajmniej dwóch partnerów wywodzących się z różnych krajów członkowskich EUREKI w ramach realizacji projektu, wywodzących się z różnych sektorów: MSP, większe firmy, instytucje naukowe, uniwersytety. Ponadto idea projektu powinna być ukierunkowana rynkowo i innowacyjnie w ramach wytworzenia nowego produktu, procesu lub usługi.

Konsorcja projektowe, tzw. klastry współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy EUREKA,  tworzone są oddolnie. Nabór ogłaszany jest raz w roku.

Szczegóły dotyczące procedury oceny projektów >>> 

Aplikowanie i zgłaszanie nowych inicjatyw>>> 

Krajowy Punkt Kontaktowy NCBiR>>> 

 

EUREKA jest przedsięwzięciem Programu Ramowego Unii Europejskiej, Horyzont 2020, wspierającego badania naukowe i tworzenie innowacji.