Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie świadczeń z FPM można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosków można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.
Od roku akademickiego 2017/2018 zmienia się tryb składania wniosków o pomoc materialną. Aby ją uzyskać należy wygenerować odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu mojapg, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na wyznaczonym dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!).

 

Świadczenia te przyznaje prorektor ds. kształcenia PG z Funduszu Pomocy Materialnej po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję ds. Socjalnych Samorządu Doktorantów PG.

 

Aby uzyskać stypendium należy złożyć wniosek na dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!). Więcej informacji poniżej, a także na stronie Samorządu Doktorantów oraz Działu Spraw Studenckich.

rodzaj świadczenia

cel finansowania

stypendium dla najlepszych doktorantów

wsparcie dla najzdolniejszych doktorantów - doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

wsparcie niepełnosprawnych doktorantów

stypendium socjalne

wsparcie doktorantów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - dofinansowanie na zakwaterowanie w (obiekcie innym niż) DS, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby/znacznie utrudniałby studiowanie

zapomoga losowa

wsparcie doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej - doktorant sam decyduje o tym, na co przeznaczy fundusze

 

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały wskazówki oraz informacje na temat pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017. W materiałach znajdziecie Państwo informacje na temat różnych rodzajów pomocy, sposobu ich zdobywania etc.

Wzory wniosków można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci > Do pobrania.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie, który gwarantuje otrzymanie stypendium socjalnego wynosi 668,2 zł (netto). Osoby z dochodem poniżej tej kwoty otrzymają stypendium po przejściu przez procedurę uczelnianą.

Oprócz tego o stypendium socjalne mogą się ubiegać osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza tę kwotę. Górny próg zostanie określony przez rektora w porozumienia z samorządami studenckimi i doktoranckimi. Maksymalnie w tym roku może wynosić on nawet 1051,7 zł.

>>> Więcej informacji na stronie MNiSW

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademicki 2017/2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny roczny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2.577 zł.

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

>>> WIęcej informacji na stronie MNiSW

Nowy regulamin na Politechnice Gdańskiej i terminy składania wniosków w roku akademickim 2017/2018

W dn. 29 września 2017 r. opublikowane zostało Zarządzenie Rektora PG nr 20/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Z chwilą jego ogłoszenia tracą moc obowiązujące poprzednio w tej sprawie zarządzenia:

  • ZR PG nr 29/2016 z dn. 12 października 2016 r.,
  • ZR PG nr 30/2016 z dn. 18 października 2016 r.

Od roku akademickiego 2017/2018 zmienia się tryb składania wniosków o pomoc materialną. Aby ją uzyskać należy wygenerować odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu mojapg, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na wyznaczonym dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!).

Składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach 9-20 października 2017 (stypendium socjalne) i 16-20 października 2017 (stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych doktorantów) w trakcie dyżurów Komisji ds. Socjalnych Samorządu Doktorantów.