Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (Rozdział 2.) >>>

podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;  oraz art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767); oraz Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz..1586) - obejmuje postępowania przeprowadzane od 1 października 2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioskowanie o wszczęcie przewodu habilitacyjnego (§ 12.2-5)

Wniosek wraz z załącznikami składane są w wersji papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Dokumenty składane do Centralnej Komisji obejmują:

1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i w języku angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy;

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA HABILITACYJNA

Sposób wnioskowania>>>

Wzór wykazu dorobku naukowo-badawczego>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------