Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed 30.04.2019 r., są prowadzone przez Rady na zasadach i w trybie dotychczasowym, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy.


Nowy tryb:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

podstawa prawna:

  • art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

  • Uchwała Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r.  wraz z regulaminem określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  • Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu


Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

1/ posiada stopień doktora,

2/ posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) wydaną monografię naukową
b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

c) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.


Procedura:

1. Habilitant składa do Uczelni za pośrednictwem RDN wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Wniosek obejmuje:

  • opis kariery zawodowej;
  • wykaz osiągnięć
  • wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. Uczelnia, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z RDN, przekazuje go Radzie właściwej dyscypliny/dziedziny w celu prowadzenia postępowania.

3. Rada prowadząca postępowanie, w terminie co najwyżej 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną.

4. Rada, niezwłocznie po powołaniu komisji habilitacyjnej, przekazuje recenzentom kopie wniosku w celu dokonania recenzji.

5. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, przygotowują i wysyłają recenzje.

6. Habilitant zostaje powiadomiony o kolokwium habilitacyjnym najpóźniej 14 dni przed ustalonym terminem posiedzenia komisji.