Tryby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - okres przejściowy >>>

wszczęte postepowanie dyscyplina/dziedzina naukowa organ procedowania
przed 30.04.2019 Rada na zasadach i w trybie dotychczasowym, stopień nadawany jest w dziedzinie i dyscyplinie zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy
po 01.10.2019 Rada po zmianach została powołana Rada uczelni
Rada po zmianach nie została powołana Senat uczelni

Nowy tryb:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

podstawa prawna:

  • art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

  • Uchwała Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r.  wraz z regulaminem określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  • Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

  • Uchwała Senatu PG nr 86/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu


Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

1/ posiada stopień doktora

2/ posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) wydaną monografię naukową
b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

c) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej


Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

1. Habilitant – złożenie wniosku do RDN o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w uczelni, na podstawie opisu kariery zawodowej i wykazu osiągnięć

RDN: Wymagane dokumenty w ramach wnioskowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  1. Wniosek przewodni
  2. Dane wnioskodawcy 
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  4. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  5. Wykaz osiągnięćnaukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

w/w druki_word

 

2. Uczelnia – niezwłoczne przekazanie wniosku z RDN do Rady właściwej dyscypliny/dziedziny w celu dalszego procedowania

3. Rada – powołanie komisji habilitacyjnej nie przekraczając 6 tygodni od wyznaczenia części składu komisji przez RDN

4. Rada – przekazanie kopii wniosku do recenzji

5. Recenzje przeprowadzone w 8 tygodni od dnia dostarczenia wniosku

6. Habilitant zostaje powiadomiony o kolokwium habilitacyjnym najpóźniej 14 dni przed ustalonym terminem posiedzenia komisji

7. Rada – podjęcie uchwały o nadaniu stopnia naukowego na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej

8. Rada publikacja w BIP o przebiegu przedmiotowego postępowania oraz w Systemie POL-on

 

Praktyki w postępowaniu habilitacyjnym rekomendowane przez RDN