HORYZONT 2020

Horyzont 2020 jest Programem Ramowym Unii Europejskiej wspierającym badania naukowe i tworzenie innowacji w trzech wymiarach finansowania: 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego; dedykowanej innowacyjności części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP); działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Jednym z zasadniczych priorytetów tego PR UE jest współtworzenie bazy naukowej z uwypukleniem przewodnich działań w przemyśle, które realizują wyzwania społeczeństw. Tym samym wiodącym celem realizowanych w ramach PR UE inicjatyw, jest upowszechnianie doskonałości naukowo-badawczej wśród krajów członkowskich poprzez poszerzanie i wzmacnianie działalności w tym zakresie, jak np. popularyzacja atrakcyjności profesji środowiska naukowego, usprawnianie zagranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców, itd. Przewodnie przedsięwzięcia Horyzont 2020 dążą do pogłębiania współpracy międzynarodowej pomiędzy krajami członkowskimi, ale także w wymiarze globalnym - UE inwestuje w projekty badawcze w dziedzinach, które przynoszą wzajemne korzyści, np. z USA i Australią w dziedzinie automatyzacji transportu drogowego, z Indiami nad problemami związanymi z uzdatnianiem wody, itp.

Założenia strategiczne Horyzont 2020 opierają się na europejskiej otwartości wobec współpracy międzynarodowej, która wzmacnia unijną doskonałość badawczo-innowacyjną, przy dążeniu do ekonomicznej i przedsiębiorczej konkurencyjności w ramach stwarzania warunków do osiągania wzajemnych korzyści. Wspierane są tym samym wspólne badania i projekty innowacji prowadzone przez konsorcja i organizacje współpracujące na kanwie badań naukowych oraz oferowane są możliwości skierowane do indywidulanych badaczy, a w tym zakresie wyróżniane są następujące przedsięwzięcia wspierające międzynarodową współpracę:

  1. Program The European Research Council
  2. Działania oferowane w ramach inicjatywy im. Marie Skłodowska-Curie
  3. COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych
  4. Sieci naukowe w ramach EUREKA

 

Inne możliwości współpracy międzynarodowej w ramach HORYZONT 2020>>>