Stypendia i inne świadczenia dla doktorantów i młodych naukowców a dochód brany pod uwagę przy sprawdzaniu kryterium dostępu do lokali TBS

 

Informujemy, iż w opinii radcy prawnego otrzymanej z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, dokonującego weryfikacji wniosków o lokale TBS osób wyłonionych w procedurze konkursowej, do dochodu stanowiącego kryterium przyznania mieszkania wliczane są stypendia otrzymywane przez doktorantów i młodych naukowców, w szczególności:

  • podstawowe stypendium doktoranckie,
  • stypendium projakościowe (zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom,
  • stypendium doktorskie,
  • stypendia wspierające udział w stażach i praktykach (np. unijne, Erasmus+),
  • świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów – stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium (rektora) dla najlepszych doktorantów.
Wyniki I edycji Konkursu Lokale TBS dla nauczycieli akademickich i doktorantów Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

w I edycji Konkursu Komisja oceniła 8 wniosków. Po przeanalizowaniu dorobku naukowego kandydatów, Komisja wyłoniła troje laureatów (w kolejności alfabetycznej):

Agnieszka Głowacz-Różyńska,

Sławomir Sommer,

Patryk Ziółkowski.

Zgodnie z regulaminem konkursu informacja o laureatach zostanie przekazana do Prezydenta Miasta Gdańska.

 I edycja Konkursu Lokale mieszkalne TBS dla młodych naukowców i doktorantów Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem Pismem Okólnym Rektora PG nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. Regulaminu konkursu Lokale mieszkalne TBS dla nauczycieli akademickich i doktorantów Politechniki Gdańskiej, ogłasza się I edycję tego konkursu.

Laureaci otrzymają możliwość wynajmu lokali należących do Gdańskiego TBS Sp. z o.o. oraz TBS "Motława" Sp. z o.o. na warunkach preferencyjnych, tj. bez konieczności wnoszenia wpłaty partycypacyjnej.

W tej edycji konkursu dostępne są 3 mieszkania dwupokojowe, z których dwa znajdują się na ul. Jeleniogórskiej (GTBS), a jedno na ul. Kolorowej (TBS "Motława").

Wnioski przygotowane wg wytycznych zawartych w regulaminie należy składać do 10 czerwca br.  do Działu Spraw Naukowych, Gm. B p.604.

Dokumenty:

- regulamin,

- formularz zgłoszeniowy,

- podstawowe informacje dot. wynajmu mieszkań,

- zasady obliczania dochodu (dot. oświadczenia o spełnianiu kryteriów wynajmu mieszkań),

- strona internetowa Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

- strona internetowa TBS "Motława".

Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać mailowo na adres dsn@pg.gda.pl lub telefonicznie pod nr (58) 347 24 71.