Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

Kategorie wnioskowania

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

 

  • wyróżniająca się rozprawa doktorska,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Rektor

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

30 kwietnia

tylko w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

 


 

Konkursy o nagrody ministra właściwego ds. nauki

 

Nagrody

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

1. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

 

b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

 

c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

 

e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

 

Jeden kandydat lub grupa osób

15.07.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do do Działu Spraw Naukowych w terminie okreslonym oddzielnym pismem

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2020, poz. 429)

2. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

 

b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

 

c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

 

d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

 

Jeden kandydat lub grupa osób

15.07.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do do Działu Spraw Naukowych w terminie okreslonym oddzielnym pismem

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2020, poz. 429)

3. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

 

b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

 

c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

 

Jeden kandydat lub grupa osób

15.07.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do do Działu Spraw Naukowych w terminie okreslonym oddzielnym pismem

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2020, poz. 429)

4. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

 

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

 

c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej (uczelnia).

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

 

Jeden kandydat dla osiągnięć w pkt. a i b oraz jeden kandydat dla osiągnięć w pkt. c

15.07.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do do Działu Spraw Naukowych w terminie okreslonym oddzielnym pismem

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2020, poz. 429)

5. Nagroda za całokształt dorobku

 

kandydat do nagrody powinien posiadać nie krótszy niż 20 lat okres zatrudnienia w uczelniach

na wniosek Rektora

 

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

 

Jeden kandydat

15.07.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do do Działu Spraw Naukowych w terminie okreslonym oddzielnym pismem

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182) wraz z późn. zm. (Dz.U. z 2020, poz. 429)