Konkurs o Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

Kategorie wnioskowania

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

  • rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, zwanych dalej "stopniem doktora habilitowanego", przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w podjętej uchwale o nadaniu stopnia doktora habilitowanego;
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

wydziały

31 stycznia

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkursy o nagrody ministra 

 

Nagrody

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

 - elektronicznie - ePUAP;  lub

  • pocztą tradycyjną (cd lub pendrive-  skompresowane wniosek i załączniki podpisane podpisem elektronicznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej wraz z późn zm. ROZPORZĄDZENIE z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2224). Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra.

2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

31.03.

- elektronicznie - ePUAP;  lub

pocztą tradycyjną (cd lub pendrive-  skompresowane wniosek i załączniki podpisane podpisem elektronicznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej wraz z późn zm. ROZPORZĄDZENIE z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2224)Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra.

3. Nagrody za osiągnięcia naukowe:

1) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;

2) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

4. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

5. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się  nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych,

2) jakości dydaktyki i kształcenia, 

3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy.

4) zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

 

Dokumentacja powinna być złożona do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

6. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii 

31.03.

elektronicznie - ePUAP

Dokumentacja powinna być złożona do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

7. Trzy  nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie - ePUAP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

8. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie – za pomocą systemu OSF

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców