Kryteria rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie zawiera w szczególności § 3 Załącznika nr 1 (warunków i trybu rekrutacji) do >>> Uchwały Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21 lutego 2018 r.

Kryteria oceny kandydatów opisane zostały w § 4 Załącznika nr 1 (warunków i trybu rekrutacji) do ww. uchwały.

Dysponujemy również dwujęzyczną wersją tego dokumentu >>> PL/EN uchwała + PL/EN warunki.
Uwaga: kryterium dostępu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - min. 4,00 (§ 3 ust. 5 pkt 2 warunków rekrutacji) 

 

Kryteria oceny kandydatów na studia doktoranckie na poszczególnych wydziałach

Kryterium oceny

Chemiczny

Elektrotechniki i Automatyki

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Średnia ocen z przebiegu studiów*

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / ich odpowiednika, a w przypadku „Diamentowego Grantu” – studiów I stopnia

min. średnia ocen – 3,8

min. średnia ocen – 4.0

min. średnia ocen – nie dotyczy

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zawodowe lub artystyczne

(publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, inne osiągnięcia naukowe i lub osiągnięcia zawodowe i artystyczne w postaci projektu urbanistycznego lub nagrody w konkursie plastycznym)

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem:

a)  ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej

b)  poziom motywacji

c)  umiejętność komunikacji w języku angielskim

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

Dodatkowe lub zmodyfikowane kryteria rekrutacji

 

brak

* ocena końcowa ze studiów magisterskich na dyplomie nie niższa niż 4,5 - Osoby, które na dyplomie studiów magisterskich uzyskały ocenę niższą niż 4,5  mogą ubiegać się, w indywidualnych przypadkach, o zgodę Rady Wydziału na dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualne warunkowe przyjęcie na studia doktoranckie. Wniosek, skierowany do Rady Wydziału za pośrednictwem Dziekana, powinien zawierać przekonujące argumenty, które świadczą o szczególnych predyspozycjach kandydata do pracy naukowej w wybranej dyscyplinie. Zgodę Rady Wydziału należy uzyskać przed rozmową kwalifikacyjną.

* Kandydaci ze stopniem magistra z innych wydziałów czy uczelni – wymagane zdanie przed rozmową rekrutacyjną dodatkowego egzaminu z dyscypliny wybranej na SD, o ile jest ona inna niż ukończone studia magisterskie czy II st.

Kryterium oceny

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Architektury

Średnia ocen z przebiegu studiów*

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / ich odpowiednika, a w przypadku „Diamentowego Grantu” – studiów I stopnia

min. średnia ocen - 4,0

min. średnia ocen – 4,0

min. średnia ocen – 4,0

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zawodowe lub artystyczne

(publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, inne osiągnięcia naukowe i lub osiągnięcia zawodowe i artystyczne w postaci projektu urbanistycznego lub nagrody w konkursie plastycznym)

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem:

a)  ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej

b)  poziom motywacji

c)  umiejętność komunikacji w języku angielskim

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

Dodatkowe lub zmodyfikowane kryteria rekrutacji

brak

brak

brak

Kryterium oceny

Mechaniczny

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Zarządzania i Ekonomii

Średnia ocen z przebiegu studiów*

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / ich odpowiednika, a w przypadku „Diamentowego Grantu” – studiów I stopnia

min. średnia ocen – 4,0

min. średnia ocen – 3,8.

min. średnia ocen – 4,0

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zawodowe lub artystyczne

(publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, inne osiągnięcia naukowe i lub osiągnięcia zawodowe i artystyczne w postaci projektu urbanistycznego lub nagrody w konkursie plastycznym)

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

skala od 2 do 5

za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dodatkowo ocena 5

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem:

a)  ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej

b)  poziom motywacji

c)  umiejętność komunikacji w języku angielskim

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali od 2 do 5

* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z ocen cząstkowych a, b i c

Dodatkowe lub zmodyfikowane kryteria rekrutacji

Warunek: ogłoszenie min. na miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji
(§ 4 ust. 6 warunków rekrutacji)

Zgodnie z tabelą zamieszczoną niżej ***

Zgodnie z tabelą zamieszczoną niżej ****

* Złożenie projektu rozprawy doktorskiej (3-5 stron) w jęz. angielskim tzw. research proposal

* ocena co najmniej 4,0 na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

* w rozmowie kwalifikacyjnej w pkt b oprócz poziomu motywacji oceniane są również predyspozycje do pracy dydaktycznej i zespołowej

* W dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę:

a) wynik rozmowy kwalifikacyjnej z wagą 0,5,

b) średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dla laureatów Diamentowego Grantu –średnia ze studiów I stopnia) z wagą 0,3,

c) dotychczasowe osiągnięcia naukowe z wagą 0,2.

 ***) Dodatkowe kryteria oceny na Wydziale Mechanicznym:

Kryterium kwalifikacji

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

Punkty przyznane przez Wydziałową Komisję Doktorancką

Średnia arytmetyczna z ocen na dyplomach ukończenia studiów I
i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich

       < 4,0  – 0 pkt

4,0÷4,24  – 2 pkt

4,25÷4,5  – 3 pkt

4,51÷4,75– 4 pkt

4,76÷5,0  – 5 pkt

5

 

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej

0 – 5 pkt

5

 

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe (Znajomość języka obcego* i programów komputerowych potwierdzona odpowiednim certyfikatem, Publikacje naukowe)

0÷1 pkt za certyfikat

1÷3 pkt za publikację

5

 

Suma punktów uzyskanych przez kandydata

 

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Suma punktów:

Wynik:

 

  > 11 pkt

bardzo dobry

8 – 11 pkt

dobry

             5 –  8 pkt

dostateczny

 

 ****) Dodatkowe kryteria oceny na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa:

Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć naukowych i/lub zawodowych

Lp.

osiągnięcia naukowe i/lub zawodowe

max liczba punków

1.

udokumentowany udział w konferencjach / sympozjach naukowych

10

2.

autorstwo/współautorstwo publikacjach naukowych

20

3.

udokumentowany udział w pracach badawczo – rozwojowych, w tym: kołach naukowych, przemyśle, praktyki i staże, instytucjach B+R itp.

25

4.

Szczególne osiągnięcia lub uzdolnienia kandydata

25

Punkty

Ocena

0

2

> 0 ale ≤ 10

3,0

> 10 ale ≤ 20         

3,5

> 20 ale ≤ 30         

4

> 30 ale ≤ 50       

4,5

> 50

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie obliczany następująco:
W = ocena za rozmowę kwalifikacyjną x 0,5 (współczynnik wagowy)+ średnia ocen ze studiów x 0,3 (współczynnik wagowy) + dotychczasowe osiągnięcia naukowe x 0,2 (współczynnik wagowy
)