The Marie Skłodowska-Curie actions>>>

Granty dostarczane w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie są dostępne dla badaczy na różnych etapach ich ścieżki kariery naukowej – od doktorantów do naukowców prowadzących bardziej zaawansowane badania. Wsparcie zachęca do nabywania doświadczenia naukowego w ramach pracy zagranicznej, zachęca do współpracy i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi sektorami przedsiębiorczymi oraz w różnych dyscyplinach naukowych, które prowadziłyby do korzyści ekonomicznych w Europie. Ta inicjatywa grantowa wspiera także działania, które przełamują bariery powstałe na styku współpracy środowiska akademickiego, przemysłu i biznesu, a także popularyzuje naukę w wymiarze szerszego odbioru publicznego.  

Szczegóły dot. procedury wnioskowania >>>

Wnioskowanie >>> 

 

Cele MSCA realizowane są w ramach różnych typów działań, w tym:

1/ Innovative Training Networksa (ITN)>>>

Inicjatywa napędza naukową doskonałość i wynalazczość zrzeszając uniwersytety, instytuty badawcze oraz inne sektory działalności naukowo-wdrożeniowej i obejmuje trzy możliwości:

  • European Training Networks – wspomaga nabycie doświadczenia badaczy w różnych środowiskach pracy  w ramach rozwoju umiejętności, tzw. transferable skills 
  • European Industrial Doctorates – pomaga doktorantom w pierwszych doświadczeniach pozaakademickich rozwijając ich umiejętności przedsiębiorcze i biznesowe,
  • European Joint Doctorates – promuje współpracę międzynarodową  w modelu B+R.

Wnioskować mogą wszyscy badacze z obszarów od biologii molekularnej do urbanistyki wraz ze wskazaniem informacji o istniejącej bądź planowanej współpracy pomiędzy partnerami (np. B+R+D). Z grantu można sfinansować zawodowe szkolenia badaczy, ich koszty badań naukowych, w tym konferencji, zarządzania i kosztów pośrednich na okres max. do 4-ch lat danego projektu. 

 

2/ Individual Fellowships (IF)>>> 

To możliwość kierowana do zaawansowanych badaczy szukających doświadczenia zagranicznego, którzy np. powracają do działalności naukowej po przerwie. Inicjatywa oferuje dwa kierunki wsparcia: European Fellowships oraz Global Fellowships.

Wnioskować mogą badacze z różnych dyscyplin od fizyki, przez modelowanie matematyczne do nauk społecznych. Grant pokrywa koszty życia za granicą, podróży, a także koszty zawodowego udoskonalania, czy koszty realizacji projektu badawczego.

 

3/ Research and Innovation Staff Exchange (RISE) >>> 

Inicjatywa finansowania krótkoterminowej wymiany międzynarodowej kadry naukowej pomiędzy środowiskiem naukowym, przemysłem i organizacjami komercyjnymi, której celem jest wytworzenie nowej wiedzy, dzielenie się know-how bądź nabycie i rozwój określonych umiejętności.

Wnioskować mogą badacze wszystkich obszarów dyscyplinarnych o wsparcie na okres od miesiąca do roku, którzy są zaangażowani w prowadzenie powiązanych tematycznie badań.

 

4/ Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) >>> 

Dostarcza organizacjom dodatkowe finansowanie w ramach podwyższania kwalifikacji i nabywania praktyki badawczej. Zatem fundusze skierowane są na szkolenia kadry naukowej poza granicami rodzimej instytucji, na wsparcie programów doktoranckich, ale także do zaawansowanych badaczy.

Wnioskowanie o granty na poziomie uczelni.

5/ European researcher night >>>

Inicjatywa popularyzacji aspektów nauki oraz poszerzania publicznej świadomości o pozytywnej roli badań w społeczeństwie, w szczególności w środowisku młodych odbiorców. Finansowanie prezentacji wyników naukowo-badawczych i możliwości ich wdrożeń, a także ich oddziaływanie na ludzi w codziennej egzystencji.  

 

Działania MSC są przedsięwzięciem Programu Ramowego Unii Europejskiej, Horyzont 2020, wspierającego badania naukowe i tworzenie innowacji.