NATO The North Atlantic Treaty Organization / Science for Peace and Security (SPS)

 

Program SPS wspiera naukową współpracę międzynarodową poprzez trzy mechanizmy finansowania:  projektów badawczo-rozwojowych (A), szkoleń (B) oraz warsztatów naukowych (C). Kierunkiem działań jest wzmocnienie współpracy i dialogu pomiędzy NATO oraz krajami partnerującymi w obszarach badawczo-wdrożeniowych, dlatego kładziony jest nacisk na rozwojowe badania i projekty obejmujące naukowców i ekspertów z krajów członkowskich i krajów partnerskich.  

Wyzwania sprawowania bezpieczeństwa i obszary współpracy międzynarodowej profilowane przez  NATO:

1/ przeciwdziałanie terroryzmowi

 • metody ochrony infrastruktury krytycznej (zasobów o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w tym energia elektryczna, paliwa gazowe, ropa naftowa, telekomunikacja, gospodarka wodna, żywność, ochrona zdrowia, transport, instytucje finansowe, służby bezpieczeństwa),
 • czynniki ludzkie w obronie przeciw terroryzmowi,
 • technologie wykrywania zagrożeń terrorystycznych obejmujących materiały wybuchowe i inne niedozwolone działania,
 • zarządzanie kryzysem, najlepsze praktyki i technologie w reakcji na terroryzm.

2/ bezpieczeństwo energetyczne

 • innowacyjne rozwiązania energetyczne dla wojska,
 • bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej,
 • morskie aspekty bezpieczeństwa energetycznego,
 • technologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego.

3/ obrona cybernetyczna

 • ochrona infrastruktury krytycznej (jw.), w tym dzielenie się najlepszymi praktykami i możliwościami rozwoju,
 • wspieranie rozwoju kompetencji w zakresie obrony cybernetycznej w obrębie nowych technologii i infrastruktury informatycznej,
 • bieżąca wiedza o obronie cybernetycznej.

4/ ochrona środowiska

 • problemy ochrony powstające z kluczowych ograniczeń środowiska i jego zasobów, w tym zagrożenie zdrowia społecznego, zmiany klimatu, niedoboru wody,  wzrastające potrzeby energetyczne,
 • prognozowanie klęsk żywiołowych i prewencja wobec katastrof naturalnych,
 • obrona w obliczu problemów środowiskowych.

 

Finansowe inicjatywy NATO/SPS wspierające współpracę międzynarodową:

 

(A). SPS wspiera badania zaawansowane i projekty rozwojowe oparte na współpracy, które:

 1. Realizują jeden bądź więcej kluczowych priorytetów SPS (jw.)
 2. Wskazują bezpośrednie powiązanie z bezpieczeństwem
 3. Bazują na:
 • wysokiej jakości badań i rozwoju,
 • jasnych i realistycznych celach,
 • solidnych podstawach i wynikach,
 • znacznej współpracy pomiędzy naukowcami z krajów członkowskich NATO i krajów partnerskich, celem jest wzmacnianie kontaktów w środowisku naukowym NATO w ramach wzmacniania infrastruktury naukowej danego kraju,
 • współpracy z ostatecznymi odbiorcami projektowanych badawczo rozwiązań,
 • uczestnictwie młodych naukowców.

Wnioskujący powinni być afiliowani w instytucjach rządowych, akademickich bądź innych o profilu non-profit. Projekty okołoroczne zaczynają się od Planu Projektu zespołowo zaprojektowanego (rola prospective co-directors). Plan Projektu opisuje szczegółowo obrane cele, zasady zarządzania projektem i jego organizacją, odpowiedzialnością członków zespołu na bazie planu pracy i przyjętego budżetu, kryteria efektywności projektu, umowy zachowania własności intelektualnej pomiędzy uczestnikami projektu, itd. Plan jest recenzowany przez niezależną komisję naukową wyłonioną z krajów członkowskich NATO - Independent Scientific Evaluation Group (ISEG), która na tej podstawie formułuje rekomendację skierowaną do NATO.

Zakres czasowy projektów badawczo-rozwojowych SPS: dwa do trzech lat

Budżet NATO pokrywa koszty związane z projektem SPS – wyposażenie naukowe, komputery, oprogramowanie, szkolenia zespołu projektowego, w tym młodych naukowców: ok. połowa budżetu projektu lokuje się w wyposażeniu, ok. 20% dotyczy szkoleń i rozliczenia podróży uczestników projektu, 15 % to ich wynagrodzenia. 

Dokumenty dot. aplikowania: .zip/1Mb 

 

(B). Działalność szkoleniowa

B.1. Advanced Study Institute – (ASI)

Zakres działalności szkoleniowej bazuje na najświeższych wynikach z obszaru tematów istotnych strategicznie dla NATO i skierowany jest do naukowców przed i po uzyskaniu stopnia doktora  z powiązanych istotnie dyscyplin naukowych.

Dotacja SPS obejmuje koszty organizacyjne szkoleń i koszty uczestników szkoleń.

Dokumenty dot. aplikowania: .zip/705Kb

 

B.2. Program Advanced Training Course (ATC)

Program umożliwiający specjalistom z krajów NATO dzielenie się wiedzą z obszarów bezpieczeństwa. Celem jest wzmocnienie sieci kontaktów i współpracy eksperckiej.

Dotacja SPS obejmuje koszty organizacyjne szkoleń i koszty uczestników (podróż, akomodacja).

Dokumenty dot. aplikowania: .zip/705Kb

 

(C). Warsztaty

C.1. Advanced Research Workshop (ARW)

Przeprowadzanie dyskusji na zaawansowanym poziomie pomiędzy ekspertami z różnych krajów, które podejmują problematykę współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Dotacja SPS obejmuje koszty organizacyjne zjazdów warsztatowych i koszty kluczowych spikerów (podróż, akomodacja).

Dokumenty dot. aplikowania: .zip/705Kb