Opiekun naukowy / promotor

 

wymogi dotyczące opiekuna naukowego doktoranta

 

* jego nazwisko znajduje się na liście potencjalnych opiekunów naukowych

 
 

* nauczyciel akademicki albo samodzielny pracownik naukowy, posiadający co najmniej st. naukowy dr hab. w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej / artystycznej
* dorobek naukowy / osiągnięcia artystyczne opublikowany w okresie ostatnich 5 lat (prace są kwalifikowane przez dziekana / radę wydziału)

 

wymogi dotyczące promotora

 

* powoływany przez radę wydziału

* promotorem / drugim promotorem / kopromotorem  w przewodzie doktorskim / recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub st. dr hab. w zakresie danej / pokrewnej dyscypliny naukowej / artystycznej lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami dr hab., prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej / pokrewnej dyscypliny naukowej / artystycznej, a także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej niespełniająca ww wymogów, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska

 

* promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca st.dr w zakresie danej / pokrewnej dyscypliny naukowej / artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora

 

lista potencjalnych opiekunów naukowych

 

* zatwierdzana przez radę wydziału na dany rok akademicki 
* wraz z krótką informacją o tematyce badawczej, opublikowanym dorobku i dotychczasowych osiągnięciach w kształceniu doktornatów zamieszczana jest na stronie domowej wydziału SD przed rozpoczęciem rekrutacji

 

obowiązki opiekuna naukowego / promotora

 

* określenie z doktorantem tematyki pracy doktorskiej wraz z założeniami do jej realizacji
* coroczne ustalanie planu pracy
* udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej
* pomoc w organizacji warsztatu badawczego
* udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych
* opiniowanie wniosków o przedłużenie SD
* wnioskowanie do kierownika SD o skreślenie z listy słuchaczy SD
* wnioskowanie do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do doktoranta

 

* dokonuje semestralnej oceny postępów w pracy naukowej doktoranta (ankieta)

 

rezygnacja opiekuna naukowego z pełnienia swojej funkcji

 

* obowiązek poinformowania na piśmie rady wydziału o powodach rezygnacji
* swoje obowiązki sprawuje do momentu uzyskania zgody nowego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki merytorycznej nad doktorantem

 

* doktorant uzgadnia kontynuowanie pełnienia funkcji opiekuna naukowego z wybranym kandydatem na nowego opiekuna oraz zawiadamia o tym kierownika SD na piśmie (załączając zgodę nowego opiekuna) w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia od kierownika SD 
* w przypadku niewskazania nowego opiekuna przez doktoranta w ww terminie, dziekan może w powierzyć tę rolę innemu pracownikowi wydziału w ciągu dodatkowych 30 dni - jeśli żaden z uprawnionych pracowników nie chce podjąć się roli nowego opiekuna, następuje skreślenie doktoranta z listy SD

 

zmiana opiekuna naukowego przez doktoranta

 

* na wniosek do kierownika SD
* do wniosku należy załączyć uzasadnienie i zgodę nowego opiekuna naukowego na podjęcie się pełnienia tej funkcji oraz opinię dotychczasowego opiekuna naukowego