Obowiązujące zasady ewaluacji jednostek naukowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 
(Dz. U. 2015 poz. 2015)

Szczegóły dot punktacji publikacji naukowych >>>

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17 maja 2013

Informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został skład grup wspólnej oceny (GWO) po rozpatrzeniu przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zastrzeżeń złożonych przez jednostki naukowe odnośnie ich przyporządkowania do poszczególnych GWO.

Komunikat ws grup wspólnej oceny (GWO)

Ankieta jednostki naukowej

Nowelizacja ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

W dniu 04 lipca w Dzienniku Ustaw nr 756 opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokona oceny jednostek naukowych do dnia 30 września 2013 r.

Treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Na podstawie w/w Rozporządzenia:

Punktacja za publikacje naukowe dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich

Punktacja za publikacje naukowe dla grupy nauk społecznych i ekonomicznych

————————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)