Plan i program studiów

 

Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

 • program studiów doktoranckich,
 • samodzielne badania naukowe.

 

Program studiów doktoranckich obejmuje:

 • prowadzenie samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 • współpracę naukową w zespołach badawczych, również międzynarodowych;
 • przygotowanie przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie  naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub przygotowanie przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
 • realizację programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyki zawodowe (w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu);
 • przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i kopromotora / drugiego promotora / promotora pomocniczego;
 • uczestniczenie w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

 

Program studiów doktoranckich przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Maksymalny wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać 90 godzin rocznie.

 

Efektem prowadzenia samodzielnych badań naukowych są m.in.:

 • publikacje naukowe,
 • wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej,
 • przygotowanie projektów badawczych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych.

 

Plan i program SD

kto określa wytyczne

kto uchwala

 

* mają charakter ramowy
* program SD musi zawierać określenie efektów kształcenia

senat

rada wydziałów

 

* plan i program SD opracowuje wydziałowa Komisja Programowa ds. SD, opiniuje samorząd doktorantów, uchwala Rada Wydziału, akceptuje rektor - w sprawach spornych decyzję podejmuje senat

 
 

* plan SD musi określać ogólny harmonogram realizacji programu SD

 

* program SD powinien określać wymagany minimalny wymiar pkt ECTS dla wszystkich modułów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji

 

* zmiany w uchwalonych planach i programie SD mogą być dokonywane  najpóźniej na 10 tygodni przed nowym rokiem akademickim

 

* program SD jest podstawą do określenia szczegółowej oferty programowej na dany semestr -> kierownik SD w porozumieniu z wydziałową Komisją Programową ds. SD przed danym semestrem / modyfikacja w trakcie semestru

 

* zajęcia dydaktyczne na SD mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi wydziału posiadający opublikowany dorobek naukowy / osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat

 

 

 

Program SD dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

wymiar ECTS

wymiar godzinowy

moduł kształcenia

* zajęcia obowiązkowe

min. 12 pkt ECTS

od 60 do 120 h

- zajęcia przekazujące wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych

max. 8 pkt ECTS
2-3 pkt ECTS za 15 h

 

- zajęcia przekazujące wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań naukowych

 

 

* zajęcia fakultatywne

 

min. 15 h

- zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (obejmują aktywności:  seminaria, publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne), związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki, przygotowujące doktoranta do pracy o char. badawczym lub badawczo-rozwojowym

min. 10 pkt ECTS

 

 

 

- zajęcia (z grupy soft-skills)  rozwijające umiejętności dydaktyczne, przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz rozwijające kompetencje społeczne 

min. 10 pkt ECTS
w tym zaj. pedagogiczne - 5 pkt ECTS

od 30 do 60 h + języki
zaj. pedagogiczne - min. 15 h

praktyka zawodowa

* (współ)prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni

doktoranci zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego, (współ)prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, są zwolnieni z tych praktyk

 

od 10 do 90 h rocznie

 

* dokładny wymiar określa rada wydziału - w uzasadnionych przypadkach możliwe odstępstwo w granicah 25% przy zachowaniu limitów z rozp.
* zmniejszenie wymiaru tylko po uzyskaniu zgody dziekana

 

łączny wymiar ww

od 32 do 45 pkt ECTS

 

 

 

 

 

Indywidualny program studiów

kto ustala

kto zatwierdza

* musi się mieścić w granicach programu ramowego
* może obejmować przedmioty prowadzone w PG, jak i na innych uczelniach

 

Efekty kształcenia (zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji)

Realizacja programu SD prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia - kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016, poz. 64 i 1010 oraz z 2017 poz. 60).

   

zdobywanie  wiedzy na zaawansowanym poziomie

ocena z przedmiotu/szkolenia  (udział w zajęciach)

* skala ocen z przedmiotu/szkolenia: bdb (5), db+ (4,5), db (4), dost+ (3,5), dost (3), ndst (2) / zal / nzal

* wpisów do indeksu (papierowego / elektronicznego) dokonuje prowadzący przedmiot / pracownik administracyjny na podstawie protokołu papierowego zaaprobowanego przez kierownika SD

* informacje o wynikach egzaminów i zaliczeń przekazuje doktorantom prowadzący zajęcia lub osoba przez niego upoważniona - bezpośrednio na zajęciach lub poprzez email na adres PG

umiejętności prowadzenia badań naukowych

sprawozdania semestralne/roczne

po zakończeniu danego semestru (I rok SD) / roku akademickiego (kolejne lata SD) - na zaliczenie

działalność publikacyjna

liczba publikacji - po zakończeniu danego roku akademickiego

rozprawa doktorska

recenzja pozytywna / negatywna - po napisaniu

kompetencje społeczne

seminaria katedralne

obowiązek wygłoszenia seminarium raz do roku - krytyczna dyskusja

(współprowadzone) prowadzone zajęcia dydaktyczne

hospitacja zajęć przez przełożonych (promotor, keirownik katedry) min. raz w roku - ocena pozytywna/negatywna

doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym

kierownik SD