Zmiana formy studiów w obrębie wydziału

ze stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie
- na wniosek doktoranta po zakończeniu semestru
- za zgodą opiekuna naukowego/promotora oraz dziekana wydziału
- po zaopiniowaniu wniosku przez kierownika SD

Zmiana wydziału SD

z wydziału A na wydział B
- na wniosek doktoranta, który nie ma otwartego przewodu doktorskiego
- w trakcie 2 pierwszych lat SD
- po zaopiniowaniu wniosku przez dotychczasowego opiekuna i kierownika SD na wydziale A
- po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika SD na wydziale B i kandydata na nowego opiekuna naukowego
 - do wniosku należy załączyć uzasadnienie, zgodę nowego opiekuna i opinię dotychczasowego opiekuna

Przeniesienie na SD z innej uczelni

pod warunkiem przejścia procedury rekrutacyjnej:
- decyzję o przyjęciu na SD podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów III st.
- decyzję o roku, na który doktorant zostanie przyjęty oraz o zaliczeniu dotychczas zrealizowanych przedmiotów podejmuje kierownik SD, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej

 

Otwarcie przewodu doktorskiego

* powinno nastąpić najpóźniej na III roku SD
* po otwarciu przewodu doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną promotora powołanego przez radę wydziału

 

Możliwe przedłużenie SD przez kierownika SD:

* o max. 2 lata (przy zwolnieniu z zajęć w tym okresie) po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego / promotora - gdy konieczność prowadzenia przez doktoranta długotrwałych badań naukowych - na wniosek doktoranta z dołączoną opinią opiekuna naukowego/promotora

* o max. 1 rok (przy zwolnieniu z zajęć w tym okresie) - w uzasadnionych przypadkach:
- choroby skutkującej niemożnością odbywania SD
- osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
- osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym
- orzeczenia o st. niepełnosprawności
na wniosek doktoranta z dołączonym dokumentem uzasadniającym przedłużenie okresu SD

* o okres (dodatkowego / urlopu na warunkach / dodatkowego urlopu na warunkach) urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego / rodzicielskiego (przy zwolnieniu z zajęć w tym okresie) - na wniosek doktoranta z dołączonym dokumentem uzasadniającym przedłużenie okresu SD

 

Skreślenie doktoranta z listy słuchaczy studium

* na pisemny wniosek doktoranta - rezygnacja ze SD

* prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

* nieprzedstawienie przez doktoranta rozprawy doktorskiej lub nieprzystąpienie do obrony pracy doktorskiej w terminie

* brak nowego opiekuna - nieznalezienie nowego opiekuna w przypadku rezygnacji / niemożności pełnienia obowiązków przez dotychczasowego opiekuna (doktorant ma na to 30 dni, następnie dziekan ma na to dodatkowe 30 dni)

* brak postępów w realizacji programu naukowego, powstały z winy doktoranta - na pisemny wniosek opiekuna naukowego / promotora po zakończeniu semestru

* naruszenie przez doktoranta obowiązków określonych w § 15 pkt 2-6 regulaminu SD (dotyczących realizacji programu SD, raportowania kierownikowi SD, prowadzenia zajęć dydaktycznych, uzgadniania nieobecności i przerw wypoczynkowych)

* negatywna ocena wyników pracy naukowej w kolejnych 2 semestrach - po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółowymi pisemnymi wyjaśnieniami opiekuna i doktoranta w tej sprawie złożonymi na wniosek kierownika SD

procedura skreślenia:
1) powiadomienie doktoranta o wszczęciu postępowania ws skreślenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu skreślenia (mailowo na adres PG)
2) decyzja kierownika SD o skreśleniu podjęta po upływie ww terminu i doręczona doktorantowi na piśmie
3) 14 dni na odwołanie do rektora od daty otrzymania decyzji - decyzja rektora ostateczna

 

Postępowanie dysyplinarne wobec doktorantów

* podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego:
- naruszenie przepisów PG
- postępowanie uchybiające godności członka wspólnoty akademickiej

* odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną / sądem koleżeńskim
* za przewinienia mniejszej wagi - upomnienie rektora
* postępowanie wyjaśniające przeprowadza rzecznik dyscyplinarny ds.  doktorantów, powołany prze rektora i związany jego poleceniami, pełniący funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną