Prawa i obowiązki doktoranta

 

Status doktoranta

od momentu immartykulacji i złożenia ślubowania do momentu zatwierdzenia obrony pracy doktorskiej przez radę wydziału

 

Treść ślubowania

Wstępując do wspólnoty doktorantów Politechniki Gdańskiej, ślubuję uroczyście:
- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności oraz kształcić umysł i charakter do twórczej i odpowiedzialnej pracy naukowej,
- przestrzegać regulaminu studiów, zasad współżycia i tradycji akademickiej,
- postępować godnie i uczciwie oraz mieć na względzie dobre imię Politechniki Gdańskiej.

 

Obowiązki doktoranta

* postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, regulaminu SD, kartą etyki doktoranta, przepisami wewn. PG
* realizacja obowiązującego programu SD, uczestniczenia w zajęciach i praktykach oraz składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów objętych programem
* prowadzenie badań naukowych w sposób uzgodniony z opiekunem
* składanie kierownikowi SD sprawozdań z przebiegu pracy naukowej - na I roku SD semestralnych / na pozostałych latach rocznych, innych dokumentów określonych przez radę wydziału
* odbywanie praktyk zawodowych - (współ)prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez radę wydziału
* pisemne powiadamianie kierownika SD o planowanej nieobecności na PG > 30 dni
* wykorzystywanie przerw wypoczynkowych (max. 8 tygodni rocznie) w okresie uzgodnionym z opiekunem i przełożonym odpowiedzialnym za prawidłową realizację toku dydaktycznego

 

Prawa doktoranta

* korzystanie z zasobów uczelni służących nauce, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych na zasadach idenctycznych jakie dotyczą pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych PG
* zrzeszanie się w uczelnianych organizacjach 
* ubieganie się o stypendium doktoranckie, projakościowe i inne formy finansowania
* ubieganie się o świadczenia pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosrpawnych, stypendium rektora dla nejlepszych doktorantów oraz zapomogi
* ubieganie się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni (wraz z małżonkiem i dziećmi)
* wnioskowanie do kierownika SD o zmianę opiekuna naukowego lub o zmianę wydziału SD
* konta elektronicznego w systemie pocztowym PG
* przerw wypoczynkowych w wymiarze max. 8 tygodni rocznie
* miejsca do pracy umożliwiającego realizację postawionych celów naukowych i dydaktycznych

 

Ubezpieczenie doktoranta

objęty ubezpieczeniem OC za szkody powstałe w czasie prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych (m.in. ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych), praktyk studenckich objętych programem studiów oraz badań, do których prowadzenia został skierowany przez uczelnię

 

Uprawnienia pracownicze

po uzyskaniu stopnia doktora okres odbywania SD (max. 4 lata) zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

 

Legitymacja doktoranta

  • ważna w okresie (przedłużenia) trwania SD
  • obowiązek zwrotu w terminie 14 dni od momentu utraty statusu doktoranta
  • legitymacja doktoranta ma formę elektroniczną
  • ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach na legitymacji hologramu
  • za wydanie (duplikatu) legitymacji pobierana jest opłata