W poniższej tabeli znajduje się wykaz przedmiotów w zakresie soft-skills programu dydaktycznego dla doktorantów Politechniki Gdańskiej. Przedstawiony wymiar godzin oraz wartości punktów ECTS obowiązują od roku akademickiego 2015/2016.

 

nazwa obszaru

nazwa zajęć

wymiar godzin

liczba pkt ECTS

typ zajęć: wykłady/ćwiczenia/seminaria

Konspekt zajęć

Ostatnio przeprowadzone

obszar I - zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne

1. Podstawy metodyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych

15

2

w

konspekt zajęć

sem. letni 2015/2016

2. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych.

10

1

w/ćw

w opracowaniu

 

3. Techniki prowadzenia zajęć na odległość (Platforma Moodle)

15

2

ćw

eNauczanie

sem. letni 2015/2016

 

razem do uzyskania min. w obszarze I:

40

ECTS

 

 

obszar II - zajęcia z przedmiotów dodatkowych, z których zdaje się egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej lub rozwijające kompetencje społeczne

1. Wybrane zagadnienia filozofii

15

2

w

konspekt zajęć

2014/2015

2. Wybrane zagadnienia ekonomii

15

2

w

konspekt zajęć

2014/2015

3. Wybrane zagadnienia psychologii

15

2

w

konspekt zajęć

sem. letni 2015/2016

4. Wybrane zagadnienia socjologii

15

2

w

 

-

5. Inne  wg potrzeb dla grupy min. 15 dokt.

-

-

-

-

-

 

razem do uzyskania w obszarze II:

dodatkowe ECTS

 

 

obszar III - zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe

1. Patentowe bazy danych

5

1

ćw

konspekt zajęć

2014/2015

2. Literaturowe bazy danych (przedmiot prowadzony w j. angielkim)

5

1

ćw

 

sem. zim.

2016/2017

3. Ochrona własności intelektualnej (przedmiot prowadzony w j. angielskim)

5

1

w

konspekt zajęć

sem. zim. 2015/2016

4. Podstawy komercjalizacji wyników badań naukowych

5

1

sem

konspekt zajęć

2016/2017

5. Ethics of scientific research

5

1

w

konspekt zajęć 

sem. letni. 2015/2016

6. Dobre praktyki w prowadzeniu badań naukowych

5

1

sem

 

2014/2015

7. Pisanie wniosków projektowych

5

1

w

konspekt zajęć

2014/2015

8. Techniki prezentacji wyników naukowych

10

1

sem

 

sem. zim. 2016/2017

9. Metodologia prowadzenia badań naukowych (metodologia nauk, logika)

5

1

w

 

 

10. Przygotowanie zgłoszenia patentowego (wzoru użytkowego)

5

1

sem

 

2014/2015

Pisanie publikacji naukowych (fakultatywne/wydz.)

5

1

sem

-

2015/2016

 

razem do uzyskania min. w obszarze III:

15

ECTS

 

 

 

 

 

Obecnie zajęcia finansowane są tylko ze środków rektorskich. W latach 2013-2015 cześć zajęć realizowana była z następujących środków finansowych:

* Projekt Inter PhD - obejmujący wydziały: WCh, WETI, WFTiMS, IMP.

** Projekt Advanced PhD - w przypadku zajęć soft-skills obejmuje wydziały: EiA, ZiE (tylko Zarządzanie), WILiŚ + Arch, Mech (bez IMP) + OiO; zakres tematyczny i godzinowy określony przez wniosek o dofinansowanie: Zadanie 2, Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć soft-skills w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii dla doktorantów; 2.1. Zajęcia soft-skills w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości; 2.2. Zajęcia soft-skills w zakresie zakładania i prowadzenia małej firmy; 2.3. Zajęcia soft-skills w zakresie ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji wyników badań;

*** Środki rektorskie - realizacja zajęć soft skills nieobjętych projektem Advanced PhD oraz dla doktorantów wydziałów nieobjętych projektem InterPhD.

 

Opracowano na podstawie programu ogólnouczelnianego bloku zajęć fakultatywnych na studiach doktoranckich PG rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe, który został zatwierdzony przez  Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Józefa E. Sienkiewicza na podstawie Uchwały Senatu z 21.05.2014 r.

Koordynacja realizacji programu dydaktycznego w zakresie soft-skills: agnieszka.klej@pg.gda.pl