Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stypendium projakościowe)

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie dla najzdolniejszych doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. 

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). Więcej informacji poniżej oraz na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.

kto przyznaje

kwota stypendium

okres pobierania stypendium

procedura aplikacji

prorektor ds. nauki PG z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych po zaopiniowaniu wniosków przez Wydziałową Komisję Doktorancką

* min. 800 zł

* wstępna pula dla poszczególnych SD i poszczególnych lat SD określana przez prorektora ds. nauki w porozumieniu z przewodniczącym samorządu doktorantów

* stypendium przyznawane na rok akademicki

* wypłata środków wyłącznie do wysokości przyznanej przez MNiSW dotacji projakościowej - po jej wyczerpaniu/zmianie wypłata środków może zostać wstrzymana/zmieniona w zakresie liczby/kwoty stypendiów

* skreślenie z listy stypendialnej w przypadku ukończenia/skreślenia ze SD

* w przypadku przedterminowego ukończenia SD z wyróżnioną rozprawą doktorską - na wniosek doktoranta złożony przez doktoranta do prorektora ds nauki w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia rozprawy doktorskiej przez radę wydziału, pozytywnie rozpatrzony przez prorektora w porozumieniu z kierownikiem SD - jednorazowa wypłata za okres pozostały do regulaminowego ukończenia SD (max. 6 m-cy)

* stypendium jest wypłacane w okresie przedłużenia SD

* aplikowanie na początku roku akademickiego

* termin składania wniosków (max. 20. dnia roku akademickiego) określa rektor - prorektor ds. nauki

* dokładny termin publikowany na stronach www: samorządu doktorantów, SD na wydziałowych SD i przekazywany na adresy email syst. PG

* wniosek składa się do prorektora ds. nauki za pośrednictwem kierownika SD, niezależnie od wniosku ws stypendium doktoranckiego

 

kryteria dostępu

wymagane dokumenty aplikacyjne

zgłaszany dorobek

procedura przyznawania stypendiów

* max. 30 % najlepszych (wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej) doktorantów na poszczególnych latach SD

* doktoranci I roku - bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym

* doktoranci II-IV roku:

-  terminowa realizacja programu SD przewidzianego na poprzedni rok akademicki, w tym praktyki zawodowej (zajęcia dydaktyczne prowadzone na PG)

- min. dobre wyniki zaliczeń i egzaminów objętych programem SD

- wyróżniające osiągnięcia w pracy badawczej (pozytywna opinia opiekuna naukowego / promotora o postępach w pracy  badawczej)

- otwarty przewód doktorski do końca VI semestru - w przypadku IV roku

* kryteria stosowane przy tworzeniu list rankingowych zawiera załącznik nr 3 do regulaminu stypendialnego

* wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (wzór: zał. 1 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów I roku / zał. 2 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów powyżej I roku)

* załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu (sposób dokumentowania określa WKD)

 

* w przypadku stwierdzenia przez WKD próby uzyskania stypendium na podstawie:

- zgłoszenia nieprawdziwych danych

- niezgodnego z prawdą oświadczenia dotyczącego osiągnięć

- naruszenia praw autorskich

WKD może wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

* max. 6 wybranych osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim
* pod uwagę będą brane tylko opublikowane osiągnięcia, afiliowane na wydziale PG prowadzącym SD oraz  wprowadzone
do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych (nie dotyczy doktorantów, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie)
* na prośbę doktoranta  komisja może przyjąć do oceny również  nieopublikowane osiągnięcia z afiliacją jednostki, które zostały zatwierdzone do druku i odpowiednio udokumentowane, zgodnie z wymogami WKD podanymi w informacji o terminie składania wniosków

* min. 1 osiągnięcie w formie publikacji

* zgłaszane osiągnięcia bezpośrednio związane z rozprawą doktorską, niezwiązane z ubieganiem się o st. dr (hab) w innej jednostce naukowej

* każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko raz

* wyłącznie tryb konkursowy (najlepsi doktoranci, którzy złożyli wniosek)

* wnioski opiniują Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD) -> wstępna lista rankingowa publikowana na stronie www DSN

* 7 dni kalendarzowych na ewentualny wniosek do WKD o ponowne naliczenie punktów (w przypadku stwierdzenia niezgodności w ich naliczaniu) - uwaga! zakaz zgłaszania nowych osiągnięć w odwołaniu

* przekazanie zweryfikowanej przez WKD listy rankingowej wraz z negatywnie zaopiniowanymi odwołaniami do decyzji prorektora ds. nauki

* decyzja prorektora ds. nauki ws odwołań i publikacji listy stypendialnej na stronie www DSN

* ewentualne odwołania do prorektora ds. nauki o ponowne rozpatrzenie sprawy

* decyzja prorektora ds. nauki ws odwołań i publikacja ostatecznej listy stypendialnej  na stronie www DSN

* ewentualna korekta liczby/wysokości stypendiów w przypadku zmiany kwoty dotacji  (przyznawanej na rok kalendarzowy) w trakcie roku akademickiego z wykorzystaniem wcześniejszych list rankingowych - publikacja nowej listy stypendialnej  na stronie www DSN