Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stypendium projakościowe)

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie dla najzdolniejszych doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. 

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). Więcej informacji poniżej oraz na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.

kto przyznaje

kwota stypendium

okres pobierania stypendium

procedura aplikacji

prorektor ds. nauki PG z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych po zaopiniowaniu wniosków przez Wydziałową Komisję Doktorancką

* min. 800 zł
* wstępna pula dla poszczególnych SD i poszczególnych lat SD określana przez prorektora ds. nauki w porozumieniu z przewodniczącym samorządu doktorantów
* w przypadku zmiany jednostki prowadzącej studia doktoranckie w obrębie PG, stypendium wypłacane jest w przyznanej wcześniej wysokości

* stypendium przyznawane na rok akademicki, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr, środki wypłacane są tylko do końca tego semestru
* wypłata środków wyłącznie do wysokości przyznanej przez MNiSW dotacji projakościowej - po jej wyczerpaniu/zmianie wypłata środków może zostać wstrzymana/zmieniona w zakresie liczby/kwoty stypendiów
* skreślenie z listy stypendialnej w przypadku ukończenia/skreślenia/rezygnacji ze SD
* w przypadku przedterminowego ukończenia SD z wyróżnioną rozprawą doktorską - na wniosek doktoranta złożony przez doktoranta do prorektora ds nauki w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia rozprawy doktorskiej przez radę wydziału, pozytywnie rozpatrzony przez prorektora w porozumieniu z kierownkiem SD - jednorazowa wypłata za okres pozostały do regulaminowego ukończenia SD (max. 6 m-cy)
* stypendium jest wypłacane w okresie urlopu
* na wniosek doktoranta rektor może zawiesić wypłatę stypendium na wnioskowany przez doktoranta okres, jeednak doktorantowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o wypłatę stypendium za okres, na który jego wypłata była zawieszona.

* aplikowanie na początku roku akademickiego

* termin składania wniosków (max. 20. pażdziernika) określa rektor - prorektor ds. nauki 

* dokładny termin publikowany na stronach www: samorządu doktorantów, SD na wydziałowych SD i przekazywany na adresy email syst. PG

* wniosek składa się do prorektora ds. nauki za pośrednictwem kierownika SD, niezależnie od wniosku ws stypendium doktoranckiego

 

kryteria dostępu

wymagane dokumenty aplikacyjne

zgłaszany dorobek

procedura przyznawania stypendiów

* max. 30 % najlepszych (wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej) doktorantów na poszczególnych latach SD

* doktoranci II-IV roku:
-  uzyskanie w poprzednim roku akademickim zaliczeń ze wszystkich wymaganych programem SD przedmiotów
- wyróżniające osiągnięcia w pracy badawczej
- pozytywna opinia opiekuna naukowego / promotora o postępach w pracy  naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

* wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (wzór: zał. 2 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów powyżej I roku)

* w przypadku stwierdzenia przez WKD próby uzyskania stypendium na podstawie zgłoszenia osiągnięć:
- nieprawdziwych
- uzyskanych z naruszeniem praw autorskich
- uzyskanych w okresie innym niż poprzedni rok akademicki WKD może wystąpić:
- o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za naruszenie zasad zapisanych w Kodeksie Etyki PG, 
- do rektora o zawieszenie wypłaty stypendium, a po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, o pozbawienie stypendium i zwrot wypłaconych kwot

* max. 5 wybranych osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim (1 X - 30 IX)

* pod uwagę będą brane tylko opublikowane osiągnięcia, afiliowane na wydziale PG prowadzącym SD oraz  wprowadzone do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych najpóźniej do 30 września roku, w którym składany jest wniosek i zatwierdzone do dnia składania wniosku

* za osiągnięcia nieudokumentowane, zawierające nieprawdziwe dane, osiągnięcia zgłoszone i zaakceptowane przez WKD w poprzednich latach lub osiągnięcia uzyskane przez doktorantów drugiego roku i następnych w okresie innym niż poprzedni rok akademicki, nie będą przyznawane punkty.

* na prośbę doktoranta  komisja może przyjąć do oceny również  nieopublikowane osiągnięcia z afiliacją jednostki, które zostały zatwierdzone do druku i odpowiednio udokumentowane, zgodnie z wymogami WKD podanymi w informacji o terminie składania wniosków

* min. 1 osiągnięcie w formie publikacji naukowej lub patentu

* zgłaszane osiągnięcia bezpośrednio związane z rozprawą doktorską, niezwiązane z ubieganiem się o st. dr (hab) w innej jednostce naukowej

* każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko raz

* wyłącznie tryb konkursowy (najlepsi doktoranci, którzy złożyli wniosek)

* wnioski opiniują Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD) -> wstępna lista rankingowa publikowana na stronach www wydziałowych SD i   DSN

* 7 dni kalendarzowych na ewentualny wniosek do WKD o ponowne naliczenie punktów (w przypadku stwierdzenia niezgodności w ich naliczaniu) - uwaga! zakaz zgłaszania nowych osiągnięć w odwołaniu oraz zmiany pierwotnego wniosku o stypendium

* przekazanie zweryfikowanej przez WKD listy rankingowej wraz z negatywnie zaopiniowanymi wnioskami o ponowne naliczenie punktów do decyzji prorektora ds. nauki

* decyzja prorektora ds. nauki ws stypendiów -  publikacja listy stypendialnej na stronie www DSN i wydawanie indywidualnych decyzji stypendialnych

* ewentualne wnioski do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy po potwierdzeniu odbioru decyzji

* decyzja rektora ws otrzymanych wniosków - utrzymanie lub uchylenie poprzedniej decyzji